Javni razpis za nakup računalniške opreme JRAC2-2018

Javni razpis za nakup računalniške opreme JRAC2-2018

Datum objave: 25.05.2018

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, vabi ponudnike, da oddajo ponudbe za dobavo računalniške opreme.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 11. 6. 2018 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«
 

Razpisna dokumentacija RD-JRAC2-2018.zip