Novice

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila: Bliskovni sončni simulator za fotonapetostne module

Datum objave: 07.11.2018

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila – postopek oddaje naročila male vrednosti: Bliskovni sončni simulator za fotonapetostne module (blago). Oznaka: 402-238

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 27.11.2018 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe

2. Tehnične specifikacije

3. Obrazec Ponudba

4. Obrazec Predračun

5. Obrazec Izjava za gospodarski subjekt

6. Obrazec Evidenca poslovnih subjektov po ZintPK

7. Obrazec Izjava o lastniških deležih in povezavah

8. Obrazec Soglasje podizvajalca (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila)

9. Vzorec Pogodbe