Novice

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine

Datum objave: 26.06.2019

Številka: 304-152/2019

Datum: 21. 6. 2019

 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko na podlagi 52. člena in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za najem nepremičnine:

-              1 parkirno mesto, ki se nahaja na nepremičnini parc. št. 269/1 k. o. 2679 Gradišče II, na naslovu Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.

Mesečna cena najema navedene nepremičnine je 60 EUR brez DDV.

Za najem predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba za obdobje 12 mesecev. Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani UL FE. Najemnina se plačuje do 15. v mesecu za tekoči mesec. Poleg najemnine najemnik plačuje tudi ostale stroške vzdrževanja (npr. pluženje), ki se plačujejo mesečno za pretekli mesec.

Prijavo na namero je treba oddati na priloženem obrazcu. Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, oz. po e-pošti na e-naslov dekanat@fe.uni-lj.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in bo najemna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je g. Tomaž Plestenjak, tomaz.plestenjak@fe.uni-lj.si.

 

UL FE si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

dolinar podpis

Namera o sklenitvi pogodbe_obrazec.pdf