Novice

Javno naročilo za Dobavo, upravljanje in vzdrževanje omrežne infrastrukture in sistema storitev telefonije na UL FE za obdobje 48 mesecev

Datum objave: 07.11.2019

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, vabi ponudnike, da predložijo ponudbe, skladne z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 9. 12. 2019 do 9:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Razpisna dokumentacija

Tehnične specifikacije

Splošni pogoji

Pogodba

Obrazci

Obrazec ESPD

Ponudbeni predračun