Ponudba štipendij

AVIAT d.o.o. RAZPISUJE KADROVSKE ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Datum objave: 29.08.2018

aviat logoAVIAT d.o.o.RAZPISUJE KADROVSKE ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019, in sicer 3 kadrovske štipendije za študente dodiplomskega izobraževanja ali podiplomskega magistrskega študija.   Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega izobraževanja od vključno drugega letnika ali magistrskega izobraževanja v Sloveniji, v kolikor izpolnjujejo naslednje pogoje:  

 • so študenti, ki se izobražujejo na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji,
 • so študenti, ki se izobražujejo na eni izmed tehničnih fakultet (področje elektrotehnike, računalništva in informatike oziroma telekomunikacij; do ali po-diplomski študij),
 • so študenti dodiplomskega študija od vključno drugega letnika, če ob vpisu v drugi letnik niso starejši od 21 let (starost študentov višjih letnikov je lahko sorazmerno višja), ali magistrskega študija, če ob vpisu niso starejši od 25 let, razen če so predhodno končali dodiplomski študijski program,
 • da niso v delovnem razmerju,
 • da ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • da niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
 • da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • da hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji,
 • da imajo v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti (višje povprečje daje kandidatu višjo uvrstitev v rangiranju prejetih vlog),
 • da so v zadnjih dveh študijskih letih dosegli pomembne dosežke na katerem od navedenih področjih, in sicer:

            - visoke uvrstitve na tekmovanjih v znanju ali raziskovalnem delu

            - objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na strokovnih ali znanstveno raziskovalnih področjih,

            - izboljšave ali registrirane izume in patente,

            - dodatna izobraževanja, študijske izmenjave,

            - udeležbe na seminarjih in kongresih,

            - funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah,

            - priporočila profesorjev, mentorjev in društev,

            - druge dokumentirane dosežke.

Štipendijo lahko pridobijo do 3-je kandidati oziroma kandidatke, ki bodo na podlagi kriterijev razvrščeni najviše in bodo pisno utemeljili svoje izobraževanje (dosedanje in prihodnje) v povezavi s poslovnimi cilji oziroma dejavnostjo družbe Aviat Networks, kar izkazuje medsebojni interes med kandidatom in družbo.  

Vodstvo družbe si pridržuje pravico podeliti štipendijo študentu na podlagi presoje in v povezavi s prepričljivostjo kandidata na osnovi pisne predstavitve in izpolnjevanja razpisnih pogojev in na podlagi osebne predstavitve kandidatov razpisni komisiji, ki jih bo v ta namen organizirala družba.  

Študentje pošljejo svoje prijave oziroma kandidaturo skupaj z obveznimi prilogami:

 • dokazilo o vpisu za tekoče študijsko leto,
 • dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,
 • dokazila o dosežkih na posameznem področju v zadnjih dveh študijskih letih,
 • dokazilo o trajanju dodiplomskega oz. podiplomskega študija,
 • življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja in kariernih ciljev v slovenskem in angleškem jeziku,
 • lastnoročno podpisano izjavo vlagatelja (navedeno spodaj).

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo pregledane in razvrščene na podlagi meril in presoje kadrovske službe. Štipendije bodo dodeljene kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na dosego kriterijev in njihovo osebno predstavitev Štipenditorju.   Vsi kandidati bodo o rezultatih obveščeni najkasneje v enem mesecu od poteka roka za prijavo na razpis.   Prijave z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno poslati najkasneje do 23. 09. 2018 po elektronski pošti na elektronski naslov ZADEVA: »Vloga za štipendijo«.    

_______________________________________________________________________________  

IZJAVA VLAGATELJA ZA ŠTIPENDIJO  

Vlagatelj/‐ica vloge izjavljam,  

o da nisem v delovnem razmerju,

o da ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti,

o da nisem družbenik/ca gospodarskih družb ali ustanovitelj/ica ali soustanovitelj/ica zavodov,

o da nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,

o da hkrati ne prejemam druge štipendije v Republiki Sloveniji,

o da so vsi podatki, ki sem jih navedel/a v vlogi, resnični, točni in popolni in

o da za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.  

 

V __________, ____________ __________________

    kraj                datum                podpis