Ponudba štipendij

Štipendije za študij na Tehniški Univerzi München (TUM)

Datum objave: 13.12.2019

Otto Likar

RAZPISUJE ŠTIPENDIJE za študij na Tehniški Univerzi München (TUM)

za šolsko leto 2020/2021. Letne štipendije se lahko podelijo za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem šolskem letu. Pričetek študija bo predvidoma v zimskem semestru 2020/2021 (oktobra 2020). Štipendije so namenjene vsem študentom Univerze v Ljubljani za celotno področje inženirskih znanosti na TUM. Kandidati morajo na UL predhodno opraviti najmanj tri letnike dodiplomskega študija (oz. prvo bolonjsko stopnjo).

Kandidati morajo biti mlajši od 30 let oz. 35 let, če so visokošolski sodelavci. Višina štipendije omogoča nemoten študij in bivanje v Münchnu v času trajanja štipendije.

Kandidati morajo v prijavi predložiti:

  • prošnjo z navedbo osnovnih podatkov o željenem študiju na TUM
  • biografijo,
  • bibliografijo,
  • potrdilo o vpisu na dodiplomski oz. podiplomski študij katerekoli članice Univerze v Ljubljani,
  • spisek opravljenih izpitov z ocenami skupaj s povprečno oceno izpitov ter vaj,
  • potrdilo o slovenskem državljanstvu,
  • dokazilo o znanju nemškega jezika,
  • priporočilo enega univerzitetnega profesorja.

Dodatno morajo kandidati izpolniti tudi elektronski prijavni obrazec, dosegljiv tukaj.

Natisnjena prijava na razpis skupaj z vsemi pisnimi dokazili mora prispeti na naslov:

Prof. dr. Miha Boltežar, Fakulteta za strojništvo UL. Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: Za Posvetovalni odbor sklada "Sklad dr. Otta Likarja, dipl. inž., in Karle Likar" najkasneje do vključno 10. marca 2020 (ne glede na vrsto pošiljanja).

Kandidati bodo o predizboru pisno obveščeni najkasneje do 10. aprila 2020 na podlagi odločitve Posvetovalnega odbora, dokončno pa o izboru kandidatov odloča Svet sklada s sedežem v Münchnu. Pritožbe na odločitve niso možne, nepopolnih vlog se ne bo obravnavalo.

Dodatne informacije so na voljo pri ge. Bibi Ovaska Presetnik, Služba za mednarodno sodelovanje UL, tel.: 01-2418-594 (e-pošta: student.office@uni-lj.si) ter pri tajniku Posvetovalnega odbora prof. dr. Janku Slaviču, tel.: 01 4771 226 (e-pošta: janko.slavic@fs.uni-lj.si), in na spletnem naslovu.

Likarjev sklad qr