Modeliranje električnih strojev

Visokošolski učitelji: Miljavec Damijan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64157Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v 3. letnik študija.
  • Uspešno opravljene laboratorijske vaje in izdelano poročilo so pogoj za pristop k opravljanju izpita.

Vsebina:

Uporaba temeljnih elektromagnetnih zakonov v električnih strojih. Energija v magnetnem polju, sile in navor. Elektromagnetne lastnosti materialov uporabljenih v električnih strojih. Analogija med magnetnimi krogi in električnimi vezji. Elektromagnetni princip delovanja in zapisi veznih modelov transformatorjev, kolektorskih strojev, sinhronskih strojev, elektronsko komutiranih strojev in asinhronskih strojev na podlagi analogije med magnetnimi krogi in električnimi vezji. Analiza stacionarnih obratovalnih stanj obravnavanih strojev s pomočjo tako zapisanih veznih modelov. Splošna vezna teorija električnih strojev in principi transformacij modelov. Transformacije veznih modelov sinhronskih strojev, elektronsko komutiranih strojev in asinhronskih strojev v modele zapisane na podlagi splošne vezne teorije električnih strojev. Obravnavanje stacionarnih in prehodnih elektromehanskih stanj strojev zapisanih v okviru splošne vezne teorije električnih strojev. Principi vodenja sinhronskih strojev, elektronsko komutiranih strojev in asinhronskih strojev.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je pridobiti poglobljena teoretična znanja in funkcionalno razumevanje delovanja električnih strojev. Usposobiti študenta za samostojno sintezo in analizo modelnih vezij električnih strojev ter z njihovo uporabo obravnavati stacionarna in prehodna elektromehanska stanja. Sposobnost določanja vrednosti elementov modelnih vezij na podlagi elektromehanskih preizkusov električnih strojev. Osvojena poglobljena znanja s področja teorije električnih strojev bodo omogočila načrtovanje električnih strojev, integracijo električnih strojev v krmilno regulacijske sisteme, uporabo električnih strojev v mehatronskih sistemih in sistemih za pretvorbo električne energije.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo razumel temeljne principe delovanja električnih strojev. Njihova predstavitev v obliki modelnih vezij mu bo omogočila analizo stacionarnih in prehodnih elektromehanskih stanj. Študent pridobi sposobnost določanja parametrov modelnih vezij na podlagi elektro-mehanskih preizkusov električnih strojev.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja in laboratorijske vaje. Laboratorijske vaje so s povišano nevarnostjo (visoka napetost, vrteči se deli,...).
  • Predmet je sestavljen iz 45 ur predavanj in iz 30 ur laboratorijskih vaj s povišano nevarnostjo.

Gradiva

  1. JEREB, Peter, MILJAVEC, Damijan. Vezna teorija električnih strojev. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2009.
  2. Jacek F. Gieras, Advancements in Electric Machines, Springer, 2009
  3. Ion Boldea,Lucian Nicolae Tutelea,Electric Machines: Steady State, Transients, and Design with MATLAB, CRC Press, 2009
  4. P. S. Bimbhra: Generalized Theory of Electric Machinery, Khanna Publishers, Delhi, 2004
  5. Damijan Miljavec, Peter Jereb: Električni stroji – temeljna znanja, Ljubljana, 2009Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Energetika in mehatronika