Tehnološke osnove multmedije

Visokošolski učitelji: Batagelj Boštjan

Visokošolski učitelji: , Humar Iztok
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64192Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Tok in napetost, enosmerna električna vezja. Gradniki, ki hranijo energijo: tuljava in kondenzator.
 • Računanje s harmonskimi veličinami, izmenična vezja. Nihajni krog. Transformator.
 • Vzdolžna in prečna valovanja. Zvok in elektromagnetno valovanje. Valovna enačba. Telegrafska enačba.
 • Razširjanje valovanja v prostoru, komunikacijska enačba, smernost in površina.
 • Ovire, Fresnelove cone in elipsoidi, slabljenje klinaste ovire. Odmevna površina predmetov in radar.
 • Lom valovanja na meji različnih snovi. Zbiralne leče in zbiralna zrcala. Popolni odboj valovanja. Valovodi.

Cilji in kompetence:

Predmet sistematično obravnava osnove tehnologije in elektrotehnike na katerih je osnovana multimedija. Spoznavanje in uporaba snovi je podkrepljena s poudarjenim prehodom od praktičnih eksperimentov k fizikalnim pojavom. Cilj predmeta je poglobiti znanje srednješolske fizike s poudarkom na pojavih, ki jih srečuje multimedijski tehnolog. Predmet razvija naravoslovno usmerjeno analitično-sintetično mišljenje. Študent se seznani z osnovami klasične elektrotehnike, zvočnega valovanja in elektromagnetnega valovanja (radio in optika) s poudarkom na obravnavanju in razumevanju komunikacijskih in multimedijskih sistemov. Predmet prikazuje tudi fizikalne in tehnološke omejitve radiodifuznih sistemov s stališča razširjanja radijskih valov in šuma. Pri laboratorijskih vajah se študentje seznanijo z osnovnimi načini merjenja fizikalnih količin. Predmet je podlaga za praktično delo in razumevanje strokovnih predmetov v višjih letnikih.

Predvideni študijski rezultati:

Predmet bo študentom omogočil:

 • razširiti splošno znanje fizike;
 • razumevanje tehnologije in osnovnih zakonov (elektro)tehnike;
 • spoznati tehnološke zmožnosti sodobnih multimedijskih naprav;
 • spoznati fizikalne omejitve bodočih multimedijskih naprav.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • delo v parih na laboratorijskih vajah.

Gradiva

 1. Strnad Janez, Fizika. Del 2, Elektrika, optika, DMFA, 2005, ISBN: 961-212-048-X, 293 strani.
 2. Strnad Janez, Mala fizika. 2, Elektrika, nihanje, valovanje, optika, posebna teorija relativnosti, kvantna mehanika : učbenik za pouk fizike v gimnazijah in srednjih šolah, DZS, 2004, ISBN: 86-341-3666-3, 320 strani.
 3. Vidmar Matjaž. Radiokomunikacije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2005. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 961-243-026-8, 132 str.
 4. Batagelj Boštjan, Vidmar Matjaž, Optične komunikacije – laboratorijske vaje, FE, Ljubljana, 2003, ISBN 961-6371-43-6, 170 strani.
 5. Vidmar Matjaž, Sevanje in razširjanje – laboratorijske vaje, FE, Ljubljana, 1998, ISBN 961-6210-50-5, 129 strani.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedija