Digitalne storitve in aplikacije

Visokošolski učitelji: Kos Andrej

Visokošolski učitelji: , Pustišek Matevž
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64694SOpis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Poznavanje snovi predmetov Komunikacijski sistemi, Telekomunikacijska omrežja, Omrežne storitve.

Vsebina:

Evolucija arhitektur in sistemov govornih storitev: signalizacije in zagotavljanje storitev. Protokoli in storitvene arhitekture za konvergenčne storitve. Elementi konvergenčnih omrežij: krmiljenje, aplikacije, prehodi v druga omrežja. Fiksno-mobilna konvergenca FMC, IMS, EPC. Sistemi za digitalno televizijo IPTV in razpršeno oddajanje. Sistemi in storitve over-the-top, OTT. Storitve v oblaku, odprti spletni vmesniki in Web2.0. Razvoj spletnih storitev. Varnost storitev v oblaku. Internet stvari. Uporabniški vmesniki in uporabniška izkušnja.

Cilji in kompetence:

 • Cilj predmeta je podati pregled evolucije tradicionalnih omrežij v konvergentna paketna, interaktivna multimedijska omrežja.
 • Podati načine za uvajanje novih storitev v omrežnih rešitvah. Pregled arhitektur in protokolov v FMC, IMS, EPC ter standardizacije.
 • Spoznati specifične načine signalizacije v storitvenih platformah za konvergenčne storitve. Spoznavanje pristopov k fiksno-mobilni konvergenci.
 • Podati pregled primerov digitalnih storitev in aplikacij za različna ciljna področja.
 • Prikazati praktične pristope k razvoju spletnih in drugih konvergenčnih aplikacij.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje in razumevanje koncepta konvergentnih arhitektur, signalizacije in storitvenih platform nove generacije. Razumevanje koncepta storitev in vsebin nove generacije ter smernic razvoja telekomunikacijskih okolij v smeri le-teh.
 • Poznavanje osnovnih postopkov zasnove in razvoja spletnih in drugih konvergentnih storitev.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo.
 • Eizobraževanje.
 • Ogledi in vabljeni predavatelji.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Poikselka M., Mayer G., Khartabil H., Niemi A., The IMS: IP Multimedia Concepts and Services, Third Edition, John Wiley & Sons, West Sussex, 2009.
 2. Olsson M., Mulligan C., EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution, Second Edition, Elsevir, 2013.
 3. McEwen A., Cassimally H., Designing the Internet of Things, Wiley&Sons, 2014.
 4. Rhoton J., Haukioja R., Cloud Computing Architected: Solution Design, Recursive Limited, 2013.
 5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.htmlŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije