Internetna omrežja I

Visokošolski učitelji: Kos Andrej

Visokošolski učitelji: , Pustišek Matevž
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64237SOpis predmeta

Vsebina:

Osnovni koncepti omrežij (povezave, hierarhija, omrežni elementi, terminalska oprema, povezavnost). Arhitektura omrežij (dostop, agregacija, jedro, storitveni podsistemi). Širokopasovna omrežja in storitve. Dostopovna omrežja in tehnologije (xDSL, FTTx, DOCSIS, brezžično, mobilno). Arhitektura paketnih stikal. Ethernet omrežne (VLAN, STP, MSTP, EtherChanel) in Ethernet operaterske (MetroEthernet, 802.1ad, 802.1ah) storitve. Omrežni protokolni sklad IP (naslavljanje, DHCP, NAT, ARP, aplikacije, orodja). Osnove usmerjanja. Napredno usmerjanje (algoritmi in mehanizmi). Omrežni protokol IPv6. Multicast. Varnost omrežij. Profesionalna omrežja.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je podati koncepte, arhitekture in protokole v sodobnih telekomunikacijskih omrežjih. Poudarek je vidkih prenosa prometa s protokolom IP.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje in razumevanje konceptov, arhitektur in protokolov v sodobnih telekomunikacijskih omrežjih

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje.
  • Projektna naloga.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. Comer, D.: Internetworking with TCP/IP, Vol 1 (6th Edition), ISBN-10: 013608530X, 2013, Addison-Wesley.
  2. Tannenbaum, A.S.: Computer networks, 5th ed., international ed., ISBN 978-0-13-255317-9, 2011, Pearson.
  3. Stallings, W.: Data and computer communications, 9th ed., ISBN 978-0-13-139205-2, 2011, Prentice Hall.
  4. Fall, K. R., Stevens, W. R.: TCP/IP illustrated. Vol. 1, The protocols, 2nd ed., ISBN 978-0-321-33631-6, 2012, Addison-Wesley.
  5. Medhi, D., Ramasamy, K.: Network Routing: Algorithms, Protocols, and Architectures, ISBN 0-12-088588-3, 2007, Elsevier : M. Kaufmann Publishers.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
  • 1 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi