Operacijske raziskave v telekomunikacijah

Visokošolski učitelji: Košir Andrej
Sodelavci: Kunaver Matevž
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64243Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija

Vsebina:

 1. Osnove stastističnih metod (analiza variance, ocenjevanje parametrov, testiranje hipotez, analiza eksperimentalnih rezultatov). Algoritem in numerična analiza (algoritem, numerične napake, analiza numeričnih napak).
 2. Teorija grafov (opis, operacije na grafih, osnovni grafovski algoritmi, izbrane lastnosti grafov). Končna polja (definicija, aritmetika, polinomi nad končnimi polji, enačbe nad končnimi polji s primeri linearnih kod).
 3. Uvod v operacijske raziskave in optimizacijo. Optimizacijska naloga (formulacija, tipi rešitev, kriterijske funkcije). Linearno programiranje in celoštevilsko programiranje (predstavitev, simpleksna metoda, trgovski potnik in nahrbtnik). Analiza mreže (maksimalen pretok, minimalna cena, najkrajša pot, optimalno labeliranje). Nelinearna optimizacija (gradientna in Newtonova metoda, optimizacija pri pogoju). Dinamično programiranje in teorija iger. Markovski verige (klasifikacija stanj, ergodičnost, uporaba). Teorija vrst (osnovna analiza). Teorija odločitev (predstavitev, uporaba). Hevristične tehnike optimizacije. Pomembne aplikacije v TK.

Cilji in kompetence:

Spoznavanje osnov statistističnih metod in algoritmov. Razumevanje končnih polj. Spoznavanje osnovnih principov optimizacije in njenih postopkov z aplikacijo v telekomunikacijah. Spoznavanje različnih možnosti optimizacije in racionalizacije procesov ter postopkov v telekomunikacijah.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje (uporaba obravnavanih metod in postopkov) ter
 • projekti.

Gradiva

 1. W. L. Winston: Operations research Applications and Algorithms, Brooks/Cole, 2004.
 2. Mauricio G.C. Resende, Panos Pardalos: Handbook of Optimization in Telecommunications, Springer, 2006.
 3. M. W. Carter, C. C. Price: Operations Research, A Practical Introduction, CRC Press, 2000.
 4. M. X. Cheng, Y. Li, D.-Z. Du: Combinatorial Optimization in Communication Networks, Springer, 2006.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije