Seminar iz mehatronike

Visokošolski učitelji: Vončina Danjel
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64294Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik, v katerem se predmet izvaja

Vsebina:

Projektiranje naprav v mehatroniki, zbiranje virov v knjižničnih zbirkah, v specializiranih bazah podatkov na medmrežju, zbiranje podatkov pri proizvajalcih komponent, določitev nalog projektnega tima in terminski načrt izvedbe nalog, izdelava idejnih rešitev z uporabo simulacijskih orodij, načrtovanje in izdelava vezij oz. naprav z uporabo standardnih razvojnih orodij, izdelava funkcionalnih prototipov naprav, ocena materialnih in izvedbenih stroškov projekta, analiza in optimizacija izdelavnih postopkov v procesu industrializacije naprav. Uporaba orodij za predstavitev rezultatov. Pisna in ustna predstavitev rezultatov projektne naloge.

Cilji in kompetence:

Cilj seminarja je povezovanje in uporaba pridobljenih strokovnih znanj s področja mehatronike pri zasnovi, projektiranju in izvedbi električnih in elektronskih sklopov oz. naprav.

Predvideni študijski rezultati:

  • Študent bo sposoben aktivno sodelovati v projektni skupini.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, laboratorijske vaje

Gradiva

  1. Članki v domačih in mednarodnih revijah s področja industrijske elektronike, močnostne elektronike in mehatronike (npr. IEEE - Mechatronics, IEEE - Industrial Electronics, IEEE - Power Electronics.)
  2. Učbeniki in ostala strokovna literaturaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika