Pogoji za dokončanje

Pogoji za napredovanje po programu

  • Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT.
  • V 3. letnik podiplomskega doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika.
  • Zadnji, tretji letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi ter zagovoru doktorske disertacije.

 

Določbe o prehodih med programi

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v doktorskem programu Elektrotehnika. Prošnje kandidatov za prehod na univerzitetni doktorski študij Elektrotehnika bo individualno obravnavala Komisija za raziskovalno delo, podiplomski in doktorski študij Fakultete za elektrotehniko, skladno s 181. do 189. členi Statuta Univerze v Ljubljani.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 180 KT. Kandidat mora poleg doktorske disertacije predložiti tudi članek, v katerem je vsaj del rezultatov svojih raziskav objavil v reviji s faktorjem vpliva po SCIE. Znanstveni članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo pred predložitvijo disertacije v oceno.

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa

Možnosti za dokončanje posameznih delov programa ni.

Pridobljeni znanstveni naslov

Doktorski študijski program Elektrotehnika omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor / doktorica znanosti.