Prijava teme

Doktorand temo doktorske disertacije prijavi na članici, na kateri je vpisan, oziroma na članici, ki v primeru interdisciplinarnih študijskih programov vodi postopek za pridobitev znanstvenega naslova.

Do konca 3. semestra študent izdela predlog teme doktorske disertacije, ki jo primerno razčleni in umesti v ožje področje njegovega raziskovalnega dela, predstavi pričakovane prispevke k znanosti, jih strokovno in metodološko utemelji ter podkrepi z začetnimi rezultati. Predlagano temo tudi javno predstavi. Priprava in predstavitev teme sta ovrednotena z 10 KT.

Prijava teme doktorske disertacije vsebuje:

 • podatke o doktorandu,
 • podatke o mentorju in morebitnem somentorju,
 • ime študijskega programa,
 • naslov predlagane doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku,
 • morebitni predlog pisanja v drugem jeziku v skladu s Statutom UL.

Priloge:

 • izjava mentorja in somentorja, da s predlogom teme soglašata, ter seznama z njunimi 3–5 referencami s širšega področja teme doktorske disertacije ter šifro raziskovalca SICRIS, če jo imata,
 • življenjepis,
 • bibliografija doktoranda (seznam doktorandovih objavljenih znanstvenih, strokovnih, projektnih in drugih del),
 • dispozicija doktorske disertacije (od 3 do 5 strani brez literature),
 • soglasje etične komisije, če je potrebno.

Dispozicija doktorske disertacije obsega:

 • predlog naslova disertacije v slovenskem in angleškem jeziku,
 • znanstveno področje teme doktorske disertacije,
 • pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo doktorand obravnaval,
 • opredelitev raziskovalnega problema, ki obsega:
  • prikaz dosedanjih raziskav na področju teme,
  • jasno predstavljene hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja s kratko obrazložitvijo,
  • zasnovo raziskav in opis metod raziskovanja,
  • opredelitev pričakovanih rezultatov in izvirni prispevek k znanosti,
  • seznam relevantne literature s področja teme.

Doktorand lahko zaprosi za pisanje disertacije v angleškem jeziku v skladu s Statutom UL, če je tujec, če sta tujca doktorandov mentor ali somentor ali če je tujec član KSDŠ. V primeru študija tujih jezikov in književnosti je lahko predlog teme napisan tudi v drugem jeziku. 

Pravila o doktorskih disertacijah UL

 

Obrazci, ki jih študent odda poleg teme: