Vpisni pogoji in vpis

Vpis 2018/2019

Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL za študijsko leto 2018/2019 je objavljen na spletni strani UL, dostopna je tudi prijava preko portala eVŠ.

Informativni dan za doktorske študijske programe Elektrotehnika, Bioznanosti – Nanoznanosti in Statistika - Tehniška statistika bo 23. maja 2018 ob 15. uri, v Multimedijski dvorani FE.

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Rok za prijavo kandidatov je do 30. avgusta 2018. Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ, podpisane pisne prijave z dokazili sprejema UL Fakulteta za elektrotehniko.

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novela Zakona o visokem šolstvu urejata sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v skladu z uredbo Univerzi v Ljubljani dodelilo sredstva za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto 2018/2019 v približno enaki višini kot za študijsko leto 2017/2018. V študijskem letu 2017/2018 je bilo teh sredstev  dovolj za sofinanciranje šolnin v celoti za vse študente, ki so izpolnjevali pogoje iz uredbe ter na Senatu UL sprejetih meril za sofinanciranje doktorskih študentov.

Sofinanciranje šolnin na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani bo v študijskem letu 2018/2019 omogočeno vsem študentom, ki bodo izpolnjevali pogoje ​za sofinanciranje. Študenti bodo o izpolnjevanju pogojev kot tudi o višini sofinanciranja šolnine obveščeni s strani članice, na kateri so/bodo vpisani. O višini sofinanciranja pa bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij, predvidoma meseca novembra, saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta/ko odvisna ne zgolj od sredstev, ki so bila dodeljena Univerzi v Ljubljani, temveč tudi od števila vpisanih študentov, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje.

Redna zaposlitev ali prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje se s sofinanciranjem ne izključujeta. Za sofinanciranje prav tako ni starostne omejitve.

Vpisni pogoji

V doktorski študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program druge stopnje;
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene s direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT;
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
  • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT;
  • študijski program specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6. 2004, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT;
  • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11.6.2004, če je opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 36 KT, ki jih kandidatom določi pristojna komisija Fakultete za elektrotehniko iz predmetov 1. letnika programa 2. stopnje Elektrotehnika: štiri obvezne strokovne predmete odvisno od smeri ter dva izbirna strokovna predmeta;
  • enakovreden program druge univerze. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s 121. členom Statuta UL.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri študiju druge stopnje na naslednji način:

Povprečna ocena druge stopnje brez ocene magistrskega dela z zagovorom, ali povprečna ocena univerzitetnega študija, sprejetega pred 11.6.2004, brez ocene diplomskega dela z zagovorom

Ocena x 7

Ocena magistrskega dela z zagovorom ali ocena diplomskega dela z zagovorom univerzitetnega študija, sprejetega pred 11.6.2004

Ocena x 3

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih točk.

 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Znanja in spretnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v program, se bodo skladno z 9. členom Meril za akreditacijo študijskih programov, priznavale pri izbiri ob omejitvi vpisa. O priznavanju znanj in spretnosti, ki jih je kandidat pridobil pred vpisom v program, odloča Komisija za raziskovalno delo, podiplomski in doktorski študij Fakultete za elektrotehniko.

Pri priznavanju tovrstnih znanj in spretnosti se upoštevajo: strokovna specializacija, druga diploma visokošolskega zavoda, dosedanje znanstveno raziskovalno delo, objavljena znanstvena dela, strokovna izpopolnjevanja.