Pred izmenjavo

NAKNADNI Razpis za prijavo na mednarodno izmenjavo za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/20!

PREDEN preberete pričujoči razpis, NUJNO preberite Pravilnik UL FE “Mednarodne študijske izmenjave in praktično usposabljanje

Uradne prijave se bodo odprle 17.10. 2019 in bodo odprte do vključno 23. 10. 2019.  Do takrat, prosimo, preučite vse korake in se v primeru vprašanj obrnite na Katarino Erjavec Drešar (01 4768 209 ali katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si).

KORAKI PRIJAVE ZA PRAKTIČNO UPOSABLJANJE

Korak 1. Preberite zgornji pravilnik in besedilo razpisa

Korak 2. Seznanite se z odgovori na pogosto zastavljena vprašanja (s strani UL FE) in na spletni strani Univerze v Ljubljani. Zagotovo vam bodo olajšali pripravo vloge in razčistili nejasnosti. 

Korak 3. Podjetje za opravljenje prakse si morate najti sami. V pomoč naj vam bo: Koristne povezave za iskanje študijskih praks ter iskanje podjetij in organizacij

Korak 4: Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis (do 23.10.2019), v katerem odda prošnjo za prijavo na praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

Korak 5. Izberite mentorja prakse obvezno na katedri, katere študijsko smer ste vpisani med izmenjavo. Mentor pregleda in potrdi predlagan program študija v tujini. Poleg mentorja zamenjavo potrdi še predstojnik katedre, kar uredi mentor, in vam vrne obrazec z obema podpisoma (mentorjevim in od predstojnika katedre). Obrazec nato dostavite v študentsko pisarno (ga. Katarini Erjavec Drešar). Obrazec (že podpisan z vaše strani, mentorja in predstojnika katedre) študentska pisarna odda v presojo Erasmus koordinatorju oziroma na njegov predlog tudi na študijsko komisijo. Po dokončani odobritvi vlogo podpiše tudi dekan fakultete. Ko so na obrazcu vsi zahtevani podpisi in žig fakultete, vam vrnemo en originalen izvod. 

Korak 6. Pravočasno kontaktirajte mentorja in pripravite program izmenjave, ker imajo mentorji in predstojniki kateder imajo svoje obveznosti in ne morejo vaših prijav reševati prioritetno.


Dokončno vlogo (Learning agreement)* je potrebno oddati v pisni obliki v študentsko pisarno, ga. Katarini Erjavec Drešar vsaj en mesec pred dejanskim odhodom na izmenjavo. 


Erasmus govorilne ure so od ponedeljka do četrtka, med 10:30 in 12:30 uro, v študentski pisarni, pri ga. Katarini Erjavec Drešar, tel. 01 4768 209.

*Dokončna vloga vsebuje:

  • Prijava na spletni obrazec (online) – STUDIS
  • Izpolnjen in s strani mentorja ter predstojnika katedre podpisan študijski sporazum za prakso SMP  (Navodila)- pred izmenjavo izpolnite le del "Before the mobility" 
  • Motivacijsko pismo v angleškem jeziku (en izvod).

 

Koristne povezave za pripravo na Erasmus+ študijsko mobilnost

Ukrepi v primeru nedoseganja zahtevanih študijskih obveznosti

 

Spodnja navodila niso namenjena prijavi za prakso!

KORAKI PRIJAVE ZA ŠTUDIJ

Korak 1. Preberite zgornji pravilnik in besedilo razpisa

Korak 2. Seznanite se z odgovori na pogosto zastavljena vprašanja (s strani UL FE) in na spletni strani Univerze v Ljubljani. Zagotovo vam bodo olajšali pripravo vloge in razčistili nejasnosti. 

Korak 3. Izberite od ene do pet želenih tujih fakultet, ker bo v primeru večjega zanimanja od prostih mest, narejen izbor sprejetih študentov po v nadaljevanju podanih kriterijih.

Seznam potencialnih gostujočih fakultet  

* Prvi, drugi in tretji stolpec podajajo državo, Erasmus kodo in ime tuje institucije. V četrtem stolpcu je naveden elektronski naslov tujega Erasmus koordinatorja.

Peti stolpec navaja šifre študijskih področij, ki vam jih gostujoča institucija ponuja. Šifrant Erasmus+ kod  je na voljo tukaj (Mednarodna standardna klasifikacija - običajno izberete šifro 07 ali 071 ali 0714). Ne glede na navedeno kodo sta za izmenjavo najbolj relevantna predmetnik in vsebine predmetov, ki so vam na voljo.

Šesti stolpec označuje tip mobilnosti (SM = student mobility, TM = teaching mobility, STT = staff mobility). Za vas pridejo v poštev izmenjave SM.

Sedmi stolpec navaja število študentov, ki se izmenjave lahko udeležijo, osmi stolpec pa število mesecev, ki jih študent lahko preživi na instituciji v okviru izmenjave. Deveti stolpec “stopnja izmenjave” podaja stopnjo študija, v kateri se lahko izmenjave udeležite (1. pomeni prva stopnja, medtem ko 2. pomeni druga stopnja - mag). Vedno spremljajte opombe (tam bodo podane sprotne pomembne informacije v zvezi z destinacijo).

 

Korak 4. Prioriteta pri izboru se bo na UL FE določila po sledečem pravilu: 

Dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti na stopnji študija, na katero je trenutno vpisan. Če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija,

Študentje boste sproti obveščeni v primeru, da bi vas kdo z višjim povprečjem izrinil. 

Prijave bodo potekale preko študijskega informacijskega sistema (v nadaljevanju STUDIS). Upoštevane bodo zgolj prijave preko prijavnega obrazca, ki mora biti natančno izpolnjen v celoti. 

NE GLEDE NA PRIJAVO POČAKAJTE NA URADNO SPOROČILO S STRANI ŠTUDENTSKE PISARNE NA KATERO DESTINACIJO STE IZBRANI!

Z oddajo najave se avtomatično strinjate, da se pregledajo vaše dosedanje ocene in študentski status za namene razreševanja konfliktov na prezasedenih destinacijah. Vsak študent bo lahko v STUDISU izbral 5 možnosti. Smatramo, da zaporedje destinacij, ki ga boste navedli v prijavi, odraža prioritete vaših želja.


Korak 5. Za vsa dodatna pojasnila smo dosegljivi na 01 4768 209 – Katarina Erjavec Drešar (dnevno v času uradnih ur) ali katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si

Korak 6. Na spletni strani tuje fakultete pridobite seznam predmetov, ki jih ponujajo. Seznam mora vsebovati angleški ime predmetov, njihov kratek opis, pripadajoče število kreditnih točk (ECTS) in semester izvajanja. Primera ustreznih seznamov predmetov, ki jih naša fakulteta ponuja tujim študentom, najdete na:

·         Predmeti zimskega semestra 

·         Predmeti letnega semestra 

Korak 7. Skrbno preglejte pogoje, ki jih tuja institucija zahteva od vas (npr. B2 stopnja certifikata znanja angleškega jezika) in se prepričajte, da jih izpolnjujete. Če vas zanima interpretacija in nujnost izpolnjevanja teh pogojev (npr. ali res potrebujete certifikat B2, ali ga morate oddati že sedaj, ali pa lahko šele ob nastopu izmenjave itd.), pišite tujemu Erasmus koordinatorju, ker mi nismo avtorizirani za interpretacijo tujih meril.

Korak 8. Preglejte predmete, ki bi jih poslušali na domači fakulteti v času izmenjave. Iz seznama ponujenih predmetov tuje fakultete izberite zamenjavo domačim predmetom na način, ki vam po vrnitvi omogoča nadaljevanje študija na domači fakulteti. V preteklosti je veljalo pravilo 70 % ujemanja snovi z našim programom, medtem ko je 30 % vsebin strokovnih predmetov lahko bilo poljubnih. To omejitev smo opustili in presojo ustreznosti v celoti prepustili mentorju izmenjave. Tuji jeziki ter zgodovinske, kulturne in etične posebnosti gostujoče dežele ne štejejo kot strokovni predmet in jih ne priznavamo v kvoto kreditnih točk za priznavanje domačih predmetov.

Nekatere destinacije ob sprejemu tujih študentov izvedejo obsežne aktivnosti, kot so vodeni ogled mesta, kratek tečaj nacionalnega jezika, predavanja o nacionalni kulturi in podobno. Mnogokrat so te aktivnosti obvezne in tudi nagrajene s kreditnimi točkami (tipično od 1 do 2 ECTS). Te kreditne točke ne spadajo v obseg strokovne snovi, zato v takem primeru pripravite študijski program v povečanem obsegu (npr. 32 ECTS namesto 30 ECTS), saj vas te aktivnosti ne obremenjujejo študijsko, ampak so mišljene kot družabni dogodki, poleg tega tipično trajajo samo prvi teden izmenjave.

 

KORAKI PO TEM, KO BOSTE OBVEŠČENI, NA KATERO INSTITUCIJO STE SPREJETI!


Korak 9. Izberite mentorja izmenjave obvezno na katedri, katere študijsko smer boste vpisani med izmenjavo. Mentor pregleda in potrdi predlagane zamenjave. Poleg mentorja zamenjavo potrdi še predstojnik katedre, kar uredi mentor, in vam vrne obrazec z obema podpisoma (mentorjevim in od predstojnika katedre). Obrazec nato dostavite v študentsko pisarno (ga. Katarini Erjavec Drešar). Obrazec (že podpisan z vaše strani, mentorja in predstojnika katedre) študentska pisarna odda v presojo Erasmus koordinatorju oziroma na njegov predlog tudi na študijsko komisijo. Po dokončani odobritvi vlogo podpiše tudi dekan fakultete. Ko so na obrazcu vsi zahtevani podpisi in žig fakultete, vam vrnemo en originalen izvod. 

 

Korak 10. Pravočasno kontaktirajte mentorja in pripravite program izmenjave, ker imajo mentorji in predstojniki kateder imajo svoje obveznosti in ne morejo vaših prijav reševati prioritetno.


Dokončne vloge* je potrebno oddati v pisni obliki v študentsko pisarno, ga. Katarini Erjavec Drešar do torka, 8. 10. 2019, do 12. ure. Kasnejših vlog ne bomo sprejemali!


Erasmus govorilne ure so od ponedeljka do četrtka, med 10:30 in 12:30 uro, v študentski pisarni, pri ga. Katarini Erjavec Drešar, tel. 01 4768 209.

*Dokončna vloga vsebuje:

 

Koristne povezave za pripravo na Erasmus+ študijsko mobilnost

Ukrepi v primeru nedoseganja zahtevanih študijskih obveznosti

Koristne povezave za iskanje študijskih praks ter iskanje podjetij in organizacij