Zaključno delo

Prijava teme
Študent odda prijavo teme elektronsko v študijskem informacijskem sistemu (Studis) kadarkoli v letu. Po sklepu senata UL FE študent lahko prijavi temo zaključnega dela, ko je opravil vse preostale študijske obveznosti na vpisanem programu.

V študentski pisarni ni potrebno oddajati nobenih dokazil ali obrazcev.

Dogovor z mentorjem
O vsebini zaključne teme in načinu dela se najprej dogovorite z mentorjem.

Postopek prijave teme
Prvi korak v postopku zaključevanja v sistemu Studis je prijava teme. Pogoji za to, da lahko prijavite temo, so odvisni od študijskega programa. Ko so izpolnjeni, se vam na vrhu glavne strani v Studisu prikaže povezava na prijavo teme. Postopek prijave je sledeč:

  • skrbno preglejte vaše osebne podatke in v primeru neskladja obvestite študentski referat. Podatki se bodo namreč uporabili pri tisku diplome;
  • vnesite mentorja in morebitnega somentorja. Izbor je mogoč le, če mentor še ni preveč zaseden z zaključnimi deli;
  • o prijavi teme bo mentor obveščen po elektronski pošti. Vašo prijavo teme lahko nato potrdi ali zavrne. Status lahko spremljate v razdelku »Zaključek študija«. V primeru, da tema ne bo niti potrjena niti zavrnjena, se pri mentorju pozanimajte za razlog.


Roki za oddajo del, predčasni zagovori in podaljšanje rokov ostane enako in skladno s pravilnikom. Urejajo pa se elektronsko.

Elektronska oddaja zaključnega dela

Ko je naloga napisana in usklajena z mentorjem, lahko mentor v sistemu dovoli oddajo dela. Delo lahko nato oddate z izbiro ustrezne akcije ob zaključni nalogi. Pri oddaji morate:

  • vpisati slovenski in angleški povzetek dela (enak, kot je v zaključni nalogi);
  • vpisati slovenske in angleške ključne besede dela (enake kot so v zaključni nalogi);
  • označiti ali dovolite UL uporabo vašega elektronskega naslova tudi po zaključku študija;
  • naložiti PDF/A datoteko z zaključnim delom.
  • Ko delo oddate, se njegova vsebina preveri še s sistemom za preverjanje plagiatov. Mentor je o oddaji in rezultatu preverjanja obveščen in mora vaše oddano delo še potrditi.
     

Oddaja tiskane verzije zaključnega dela

Ko mentor potrdi vaše oddano delo, boste po elektronski pošti obveščeni o nadaljnjih korakih postopka za oddajo tiskane verzije zaključnega dela in zaključka študija.

V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne bodo potekali.

Ko bo določen naslov zaključnega dela in ga bo mentor vnesel v sistem, si boste lahko natisnili naslovno stran zaključnega dela. Natisnili boste tudi izjavo, ki jo podpišete. V študentski pisarni boste dvignili dokument s kratko vsebino naloge, potrjen s strani mentorja, predstojnika katedre in dekana.

Vsi trije dokumenti morajo biti vezani v zaključnem delu. V študentski pisarni oddate en izvod vezanega zaključnega dela za knjižnico, en izvod oddate mentorju. Izvod oddate najkasneje tri dni pred zagovorom.

Navodila in predloga za izdelavo diplomskega dela_1stUN Elektrotehnika
Navodila in predloga za izdelavo diplomskega dela_1stUN Multimedija
Navodila in predloga za izdelavo diplomskega dela_1stVS Elektrotehnika
Navodila in predloga za izdelavo diplomskega dela_1stVS Multimedijske komunikacije
Navodila in predloga za izdelavo diplomskega dela_2st Elektrotehnika
Navodila in predloga za izdelavo diplomskega dela_2st Uporabna statistika
LaTeX predloga (.zip)
MS Word predloga
Navodila za shranjevanje dokumenta v formatu PDF/A
Navodilo za oddajo tiskanega izvoda diplomskega dela