Vpis v višje letnike

Vpis v višje letnike študijskih programov prve stopnje Fakultete za elektrotehniko v študijskem letu 2018/2019

1. VPIS

Vpis v študijsko leto 2018/2019 poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, ki je dostopen na naslovu: https:// studij.fe.uni-lj.si, od 23. 7. 2018 do 14. 09. 2018. Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati. Vpis za ponavljavce prvega in drugega letnika bo odprt od 1. do 14. 9. 2018. Študentje, ki imate pravico do koriščenja dodatnega leta in ga želite vpisati, morate vpis dodatnega leta opraviti od 23. 7. 2018 do 14. 09. 2018.

  • Pogoji za napredovanje v višji letnik na prvi stopnji (Elektrotehnika, Aplikativna elektrotehnika in Multimedijske komunikacije) so opravljene obveznosti tekočega letnika v obsegu 54 ECTS in vse obveznosti predhodnih letnikov.
    Na programu Multimedija je pogoj za napredovanje opravljene obveznosti tekočega letnika v obsegu 53 ECTS in vse obveznosti predhodnih letnikov.

Za vpis dodatnega leta je potrebno prav tako izpolniti vpisni list.  Vpis poteka enako kot za vpis v višji letnik. V predmetniku se izpišejo samo manjkajoče obveznosti. Skladno z zakonodajo lahko vpiše študent dodatno leto, če od vključno študijskega leta 2012/13 ni ponavljal ali menjal študijskega programa ali smeri.

Na vseh programih prve stopnje je po sklepu senata FE zgornja meja vpisanih študentov na smeri 50 in zgornja meja vpisanih študentov pri vseh izbirnih predmetih 50. Izbira je možna do  zapolnitve mest.

Vsi študentje preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov (za to ne naročajte potrdil o opravljenih izpitih, potrdila se plačajo). Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, se oglasite pri nosilcu predmeta.

 

VPIS IZ UPRAVIČENIH RAZLOGOV

Navodila so objavljena na spletni strani FE na naslovu http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/studentska_pisarna/pravilniki_in_navodila/navodila_studentom_za_uveljavljanje_pravic_iz_studija/. Navodila skrbno preberite in upoštevajte, da je potrebno OBVEZNO!! vlogo in dokazila o upravičenih razlogih oddati v študentski pisarni do najkasneje 01. 09. 2018. Vloga se bo obravnavala, če ste oddali vlogo za uveljavljanje upravičenih razlogov z ustreznimi dokazili in imate opravljenih vsaj 40 KT tekočega leta obveznosti.
Tudi prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov oddate najkasneje do 1. 09. 2018.
Prošnjo in vlogo pošljite priporočeno na naslov: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana. Prepozno oddanih vlog komisija ne bo obravnavala.

STATUS ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI

Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami lahko vloži študent na prvi, drugi ali tretji stopnji študijskih programov na predpisanem obrazcu v študentski pisarni. Vlogo za status lahko študent odda tudi med študijskim letom kateregakoli letnika študija, če gre za težavo, nastalo med letom, ali težavo, ki terja prilagoditve v omejenem časovnem obdobju.. Vloga je objavljena na naslovu:
http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/studentska_pisarna/vloge_in_obrazci/

STATUS ŠTUDENTA ŠPORTNIKA

Študenti, ki želijo pridobiti status študenta športnika, morajo zanj zaprositi na obrazcu in ob predložitvi ustreznega uradnega potrdila o statusu, ki ga izda pristojni organ OKS. Vloga je objavljena na naslovu: http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/studentska_pisarna/vloge_in_obrazci/ .To lahko storijo:

  • ob vpisu, če so do takrat že pridobili status kategoriziranega športnika pri OKS;
  • najkasneje do 1. februarja tekočega študijskega leta, če so status kategoriziranega športnika pridobili po končanem vpisu.

 

ŠTUDENTSKA IZKAZNICA

Študentsko izkaznico pošljite po pošti skupaj z vpisnim listom. Po potrditvi vpisa vam bo Študentska pisarna izkaznico vrnila z novo nalepko skupaj z ostalo dokumentacijo o vpisu po pošti.

(veljavnost izkaznice)
(1) Izkaznica velja v času veljavnosti statusa študenta.
(2) Izkaznica velja za posamezno študijsko leto samo, če sta na njej nalepka za tekoče študijsko leto in podpis študenta.

(prenehanje veljavnosti izkaznice)
 Izkaznica preneha veljati med študijskim letom iz naslednjih razlogov:

  • ko študent diplomira ali dokonča podiplomski študij,
  • z dnevom izpisa, če se študent izpiše,
  • če je bil študent izključen, z dnem pravnomočnosti sklepa o izključitvi,
  • s smrtjo študenta,
  • z dnem, ko nastopijo razlogi iz 8. člena tega pravilnika (npr. pogrešitev, izguba ali tatvina, uničenje zaradi neskrbnega ravnanja, …).

Če ste študentsko izkaznico izgubili, s prošnjo zaprosite za izdajo nove izkaznice, ki jo morate plačati.
Študent je dolžan izkaznico vrniti v Študentski referat takoj po prenehanju njene veljavnosti.

 

9. ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

V skladu s predlogom Senata Univerze v Ljubljani se organizirano vzgojno izobraževalno delo izvaja v študijskem letu, ki se začne 1. oktobra 2017 in konča 30. septembra 2018. 

1. semester

  Od vključno Do vključno
Organizirano pedagoško delo ponedeljek, 01. 10. 2018 petek, 18. 01. 2019
Zimsko izpitno obdobje ponedeljek, 21. 01. 2019 petek, 15. 02. 2019

 

2. semester

  Od vključno Do vključno
Organizirano pedagoško delo ponedeljek, 18. 02. 2019 petek, 31. 05. 2019
Spomladansko izpitno obdobje ponedeljek, 03. 06. 2019 petek, 28. 06. 2019
Jesensko izpitno obdobje ponedeljek, 19. 08. 2019 petek, 13. 09. 2019

 

10. IZPITNI ROKI IN PRIJAVLJANJE NA IZPITE

Razpored izpitnih rokov za študijske programe 1. stopnje

Izpitno obdobje Predmeti zimskega semestra Predmeti poletnega semestra
Zimsko Predmet ima dva izpitna roka
(možno eno opravljanje izpita)
Predmet ima en izpitni rok (za študente
preteklih študijskih let)
Spomladansko Predmet ima en izpitni rok Predmet ima dva izpitna roka (možni dve opravljanji izpita)
Jesensko Predmet ima en izpitni rok Predmet ima en izpitni rok

Vsak predmet bo imel razpisane 4 izpitne roke, študent pa lahko opravlja izpit pri predmetu v enem študijskem letu največ trikrat.