Vpis v višje letnike

Vpis v višje letnike študijskih programov prve stopnje Fakultete za elektrotehniko v študijskem letu 2016/2017

Vpis v študijsko leto 2016/2017 poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, od 20. 7. 2016 do 16. 09. 2016. Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati. Vpis za ponavljavce prvega in drugega letnika bo odprt od 1. do 16. 9. 2016. Študentje, ki imate pravico do koriščenja dodatnega leta in ga želite vpisati, morate vpis dodatnega leta opraviti od 20. 7. 2016 do 16. 09. 2016.

 • Pogoji za napredovanje v višji letnik na prvi stopnji (Elektrotehnika, Aplikativna elektrotehnika in Multimedijske komunikacije) so opravljene obveznosti tekočega letnika v obsegu 54 ECTS in vse obveznosti predhodnih letnikov.
  Na programu Multimedija je pogoj za napredovanje opravljene obveznosti tekočega letnika v obsegu 53 ECTS in vse obveznosti predhodnih letnikov.

Za vpis dodatnega leta je potrebno prav tako izpolniti vpisni list.  Vpis poteka enako kot za vpis v višji letnik. V predmetniku se izpišejo samo manjkajoče obveznosti. Skladno z zakonodajo lahko vpiše študent dodatno leto, če od vključno študijskega leta 2012/13 ni ponavljal ali menjal študijskega programa ali smeri.

Na vseh programih prve stopnje je po sklepu senata FE zgornja meja vpisanih študentov na smeri 50 in zgornja meja vpisanih študentov pri vseh izbirnih predmetih 50. Izbira je možna do  zapolnitve mest.

Vsi študentje preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov (za to ne naročajte potrdil o opravljenih izpitih, potrdila se plačajo). Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, se oglasite pri nosilcu predmeta.

 

ZA VPIS SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

 1. Po vstopu na vašo osebno stran v informacijskem sistemu STUDIS, kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu.
 2. Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov.
 3. Izbirne predmete in module v svojem predmetniku izberite iz ponujenih seznamov v skladu s pravili v vašem študijskem programu. Sistem sproti preverja ustreznost izbranih predmetov s pravili, kar lahko spremljate v razdelku »Pravila za izbor predmetov«. Premislite vnaprej, katere izbirne predmete boste izbrali. Izbirni predmeti so predstavljeni na spletni strani FE. Menjava predmetov ali smeri po vpisu ni več možna!!
 4. Po izbiri izbirnih predmetov, ko imate v vašem predmetniku predmete v skupni vrednosti 60 KT, kliknite na gumb »Končaj z vpisom predmetov«. V primeru, da želite uveljavljati splošni izbirni predmet z druge fakultete, obvezno v predstavitvenem zborniku na fakultetni spletni strani preverite, katere izbirne predmete v vašem programu lahko uveljavljate in zamenjate z zunanjimi predmeti. V tem primeru izberete Zunanji izbirni predmet s šifro 64000, v Študentski pisarni pa morate oddati vlogo za izbiro zunanjega predmeta, najkasneje do 3. 10. 2016. Vloga je objavljena na spletni strani FE. Vlogi priložite dovoljenje fakultete, kjer boste vpisali predmet.
 5. Po izboru predmetnika se vam bo vpisni list izpisal na zaslonu za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se bo izpisal predmetnik letnika, v katerega se vpisujete. Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno in pravilno izbrali izbirne predmete in module. Po potrebi se vrnite na predhodno stran in jih popravite.
 6. V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list. Na naslednji strani izberite tisk vpisnega lista, ga natisnite obojestransko, preglejte in obvezno podpišite. Vaš vpis brez podpisa na natisnjenem vpisnem listu ne bo veljaven!

Na naslov Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana v priporočeni pošiljki posredujte:

 • podpisan natisnjen vpisni list,
 • študentsko izkaznico,
 • fotokopijo potrdila o plačilu vpisnine (univerzalni plačilni nalog – UPN izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom, pri tem natančno upoštevajte navedeno referenco). Posebej vas opozarjamo, da sistem plačila ne bo evidentiral, če sklic pri plačilu ne bo pravilno naveden. Vpisnina za višje letnike, ponavljalce in dodatno leto znaša 24,00 EUR,
 • ​​izpolnjene obrazce, ki se zahtevajo za različne vrste javnega prevoza in jih dobite pri podjetjih, ki prevoz izvajajo, v primeru, da boste koristili javni prevoz.

Potrjene dokumente vam bomo vrnili s priporočeno pošiljko v nekaj dneh po uspešno zaključenem postopku vpisa. Prejeli boste tudi šest potrdil o vpisu, ki veljajo od 01. 10. 2016 dalje. Nadaljnja potrdila o vpisu je potrebno plačati skladno s cenikom UL.

Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentska pisarna FE prejme vaš izpolnjen in podpisan izvod vpisnega lista in dokazilo o plačilu vpisnine ter vpis potrdi. Zaradi postopka pošiljanja dokumentacije, preverjanja vaših podatkov v eVŠ sistemu Republike Slovenije, odpravljanja morebitnih nepravilnosti in potrjevanja vpisa, vas prosimo, da nam vašo vpisno dokumentacijo posredujete OBVEZNO!! po pošti čim prej od 20. 7. 2016 dalje in najkasneje do 16. 9. 2016. V študijskem informacijskem sistemu spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentske pisarne k popravkom na vpisnem listu.

Po tem datumu je vpis možen samo po sklepu komisije.

 

VPISNINA za študijsko leto 2016/2017

1. letnik vseh programov prve, druge in tretje stopnje  32,00 EUR
2. in 3. letnik, ponovni vpis, dodatno leto  24,00 EUR

Nezgodno zavarovanje je prostovoljno in si ga študent uredi sam.

Tuji državljani uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZV v R Sloveniji  sami,  ob vpisu predložijo ustrezna dokazila o zavarovanju (obrazci HR/SLO 3, RM/SI 3 in BIH/SI 3)   

 

NAVODILA ZA PLAČILO VPISNINE

Univerzalni plačilni nalog (UPN) izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom v študijskem informacijskem sistemu in natančno upoštevajte navedeno referenco. Prosimo vas, da podatke o referenci izpolnite natančno, saj sicer sistem vašega plačila ne bo evidentiral! Kopijo potrdila o plačilu vpisnine posredujte Študentski pisarni skupaj s podpisanim natisnjenim vpisnim listom. 

V primeru neplačanih računov, vam bo informacijski sistem blokiral nadaljnje aktivnosti v informacijskem sistemu.

 

VPIS ZA PONAVLJALCE 1. in 2. LETNIKOV

Vpis za ponavljavce 1. in 2. letnikov bo odprt od 1. do 16. 9. 2016. Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS) in vse izpite iz nižjega letnika (60 ECTS).

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Statut UL ne dopušča ponavljanja iz upravičenih razlogov – ponavljate lahko torej samo, če izpolnjujete pogoje.

 

MENJAVA IZBIRNIH PREDMETOV  IN SMERI PO VPISU NI VEČ MOŽNA

Premislite vnaprej, katere izbirne predmete boste izbrali. Izbirni predmeti so predstavljeni na spletni strani FE za vsak program.

Za vpis izbirnega predmeta izven Fakultete za elektrotehniko izberete Zunanji izbirni predmet s šifro 64000, v Študentski pisarni pa morate oddati vlogo za izbiro zunanjega predmeta, najkasneje do 3. 10. 2016. Vloga je objavljena na spletni strani FE. Imeti morate dovoljenje fakultete, kjer vpišete predmet. V predstavitvenem zborniku na fakultetni spletni strani preverite, katere izbirne predmete (splošni izbirni predmeti) v vašem programu lahko zamenjate z zunanjimi predmeti.

 

VPIS IZ UPRAVIČENIH RAZLOGOV

Navodila so objavljena na spletni strani FE.

Navodila skrbno preberite in upoštevajte, da je potrebno OBVEZNO!! dokazila o upravičenih razlogih oddati v študentski pisarni do najkasneje 01. 09. 2016, skupaj s Prošnjo za napredovanje iz upravičenih razlogov in vlogo za uveljavljanje upravičenih razlogov z ustreznimi dokazili in imate opravljenih vsaj 75% zahtevanih obveznosti.

Tudi prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov oddate najkasneje do 1. 09. 2016.

Prošnjo in vlogo pošljite priporočeno na naslov: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana. Prepozno oddanih vlog komisija ne bo obravnavala.

Rešene vloge za podaljšanje statusa študenta in za vpis v višji letnik iz upravičenih razlogov bodo objavljene do 13. 09. 2016 na spletni strani fakultete. Vpis študentov pozitivno rešenih vlog bo potekal elektronsko, vpisni list je potrebno oddati najkasneje v petek, 16. 09. 2016.

 

STATUS ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI

Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami lahko vloži študent na prvi,drugi ali tretji stopnji študijskih programov na predpisanem obrazcu v študentski pisarni. Vlogo za status lahko študent odda tudi med študijskim letom kateregakoli letnika študija, če gre za težavo, nastalo med letom, ali težavo, ki terja prilagoditve v omejenem časovnem obdobju.. 

 

STATUS ŠTUDENTA ŠPORTNIKA

Študenti, ki želijo pridobiti status študenta športnika, morajo zanj zaprositi na obrazcu in ob predložitvi ustreznega uradnega potrdila o statusu, ki ga izda pristojni organ OKS. To lahko storijo:

 • ob vpisu, če so do takrat že pridobili status kategoriziranega športnika pri OKS;
 • najkasneje do 1. februarja tekočega študijskega leta, če so status kategoriziranega športnika pridobili po končanem vpisu.

 

ŠTUDENTSKA IZKAZNICA

Študentsko izkaznico pošljite po pošti skupaj z vpisnim listom. Po potrditvi vpisa vam bo Študentska pisarna izkaznico vrnila z novo nalepko skupaj z ostalo dokumentacijo o vpisu po pošti.

(veljavnost izkaznice)

(1) Izkaznica velja v času veljavnosti statusa študenta.

(2) Izkaznica velja za posamezno študijsko leto samo, če sta na njej nalepka za tekoče študijsko leto in podpis študenta.

(prenehanje veljavnosti izkaznice)

 Izkaznica preneha veljati med študijskim letom iz naslednjih razlogov:

 • ko študent diplomira ali dokonča podiplomski študij,
 • z dnevom izpisa, če se študent izpiše,
 • če je bil študent izključen, z dnem pravnomočnosti sklepa o izključitvi,
 • s smrtjo študenta,
 • z dnem, ko nastopijo razlogi iz 8. člena tega pravilnika (npr. pogrešitev, izguba ali tatvina, uničenje zaradi neskrbnega ravnanja, …).

Če ste študentsko izkaznico izgubili, s prošnjo zaprosite za izdajo nove izkaznice, ki jo morate plačati. Študent je dolžan izkaznico vrniti v Študentski referat takoj po prenehanju njene veljavnosti.

 

PAVZIRANJE - OPRAVLJANJE ZAOSTALIH OBVEZNOSTI ZA ŠTUDENTE BREZ STATUSA 

Študenti, ki v študijskem letu 2016/2017 ne bodo redno vpisani na UL FE (osebe brez statusa, z rednim vpisom v preteklem ali predpreteklem študijskem letu) in želijo v tem letu opravljati obveznosti pri posameznih predmetih v letnikih, v katere so bili vpisani v preteklosti, se morajo v obdobju med 30.9. in 7.10. 2016 prijaviti preko študijskega informacijskega sistema. Predmete, pri katerih boste opravljali samo izpit, izberete preko povezave za vpis v status pavzerja. Če možnosti v tem času v sistemu ne boste imeli, se oglasite v študentski pisarni FE.

Če pa pri predmetih še niste opravili obveznih laboratorijskih vaj, morate za vključitev k vajam pridobiti soglasje učitelja.

Osebe brez statusa – pavzerji morajo opravljanje izpitov plačati. V š. l. 2016/17 cena izpita za 1., 2. in 3. opravljanje znaša 60,00 EUR, za četrto in nadaljnja opravljanja izpita pa znaša 180,00 EUR.

Za šesto – zadnje opravljanje izpita, je potrebno oddati vlogo študijski komisiji. Na izpit se boste prijavili v sistemu in po opravljenem izpitu prejeli račun za plačilo. Opravljanje izpita po šestem neuspešnem opravljanju izpita ni več mogoče, ne glede na status študenta, zato v primeru neuspešnega šestega opravljanja izpita dokončanje vpisanega študijskega programa ni mogoče.

V primeru neplačanih računov, vam bo informacijski sistem blokiral nadaljnje prijavljanje na izpite.

 

Zaključek ustnih izpitnih rokov za 2015/2016

Študentska komisija je obravnavala problematiko izpitnih rokov v jesenskem izpitnem obdobju š. l. 2015/16. Pisni izpitni roki so razporejeni do najkasneje 12. 09. 2016.

Ustni izpiti se morajo zaključiti do najkasneje petka, 16. 09. 2016, znotraj razpisanega izpitnega obdobja.