Vpis v višje letnike - Elektrotehnika

NAPOTKI ZA VPIS ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

Vpis v študijsko leto 2016/2017 poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, od 20. 7. 2016 do 16. 09. 2016. Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati. Vpis za ponavljavce prvega letnika in dodatnega leta bo odprt od 1. do 16. 9. 2016.

 • Pogoji za napredovanje v višji letnik na drugi stopnji Elektrotehnika so opravljene obveznosti tekočega letnika v obsegu 54 ECTS.

Za vpis dodatnega leta vpis poteka enako kot za vpis v višji letnik. V predmetniku se izpišejo samo manjkajoče obveznosti. Skladno z zakonodajo lahko vpiše študent dodatno leto, če od vključno študijskega leta 2012/13 ni ponavljal ali menjal študijskega programa.

Na magistrskem študijskem programu druge stopnje Elektrotehnika je zgornja omejitev števila študentov na smeri v 1. letniku 28.

V angleščini se v š. l. 2016/17 izvajajo naslednji predmeti:

 • Konstruiranje elektronskih naprav, Marko Jankovec
 • Svetlobna tehnika, Grega Bizjak
 • Modul C: Roboti v stiku s človekom, Matjaž Mihelj
 • Modul C: Biomehanika, Roman Kamnik
 • Interdisciplinarni projekti, Janez Bešter, Andrej Kos, Boštjan Likar, Damijan Miklavčič
 • Identifikacije, Sašo Blažič
 • Konvencionalni viri električne energije, Marko Čepin
 • Umetni inteligentni sistemi, Simon Dobrišek
 • Avtonomni mobilni sistemi, Gregor Klančar
 • Operacijske raziskave v telekomunikacijah, Andrej Košir
 • Elektromagnetno valovanje, Andrej Košir 
 • Računalniški vid, Stanislav Kovačič
 • Terminalske naprave in uporabniški vmesniki, Jaka Sodnik
 • Vezja pri visokih frekvencah, Drago Strle
 • Fizika snovi, Tomaž Gyergyek, Veronika Kralj Iglič
 • Seminar iz elektroenergetike, Marko Čepin
 • Mikroelektronski sistemi, Drago Strle
 • Modul I: Seminar iz biometričnih sistemov, Simon Dobrišek
 • Omrežja I, Andrej Kos, Janez Bešter

 

Vsi študentje preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov (za to ne naročajte potrdil o opravljenih izpitih, potrdila se plačajo). Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, se oglasite pri nosilcu predmeta.

 

ZA VPIS SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

 1. Po vstopu na vašo osebno stran v informacijskem sistemu STUDIS kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu.
 2. Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov.
 3. Izbirne predmete in module v svojem predmetniku izberite iz ponujenih seznamov v skladu s pravili v vašem študijskem programu. Sistem sproti preverja ustreznost izbranih predmetov s pravili, kar lahko spremljate v razdelku »Pravila za izbor predmetov«. Premislite vnaprej, katere izbirne predmete boste izbrali. Izbirni predmeti so predstavljeni na spletni strani FE. Menjava predmetov ali smeri po vpisu ni več možna!!
 4. Po izbiri izbirnih predmetov, ko imate v vašem predmetniku predmete v skupni vrednosti 60 KT, kliknite na gumb »Končaj z vpisom predmetov«. V primeru, da želite uveljavljati splošni izbirni predmet z druge fakultete, obvezno v predstavitvenem zborniku na fakultetni spletni strani preverite, katere izbirne predmete v vašem programu lahko uveljavljate in zamenjate z zunanjimi predmeti. V tem primeru izberete Zunanji izbirni predmet s šifro 64000, v Študentski pisarni pa morate oddati vlogo za izbiro zunanjega predmeta, najkasneje do 3. 10. 2016. Vlogi priložite dovoljenje fakultete, kjer boste vpisali predmet.
 5. Po izboru predmetnika se vam bo vpisni list izpisal na zaslonu za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se bo izpisal predmetnik letnika v katerega se vpisujete. Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno in pravilno izbrali izbirne predmete in module. Po potrebi se vrnite na predhodno stran in jih popravite.
 6. V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list. Na naslednji strani izberite tisk vpisnega lista, ga natisnite obojestransko, preglejte in obvezno podpišite. Vaš vpis brez podpisa na natisnjenem vpisnem listu ne bo veljaven!
 7. Na naslov Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana v priporočeni pošiljki posredujte:
 • podpisan natisnjen vpisni list, študentsko izkaznico, fotokopijo potrdila o plačilu vpisnine (univerzalni plačilni nalog – UPN izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom, pri tem natančno upoštevajte navedeno referenco). Posebej vas opozarjamo, da sistem plačila ne bo evidentiral, če sklic pri plačilu ne bo pravilno naveden, višina vpisnine je 24 EUR, izpolnjene obrazce, ki se zahtevajo za različne vrste javnega prevoza in jih dobite pri podjetjih, ki prevoz izvajajo, v primeru, da boste koristili javni prevoz (če niste zaposleni).

Potrjene dokumente vam bomo vrnili s priporočeno pošiljko v nekaj dneh po uspešno zaključenem postopku vpisa. Prejeli boste tudi šest potrdil o vpisu, ki veljajo od 01. 10. 2016 dalje. Nadaljnja potrdila o vpisu je potrebno plačati skladno s cenikom UL.

Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentska pisarna FE prejme vaš izpolnjen in podpisan izvod vpisnega lista in vpis potrdi. Zaradi postopka pošiljanja dokumentacije, preverjanja vaših podatkov v eVŠ sistemu Republike Slovenije, odpravljanja morebitnih nepravilnosti in potrjevanja vpisa, vas prosimo, da nam vašo vpisno dokumentacijo posredujete OBVEZNO!! po pošti čim prej od 20. 7. 2016 dalje in najkasneje do 16. 9. 2016. V študijskem informacijskem sistemu spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentske pisarne k popravkom na vpisnem listu.
Po tem datumu je vpis možen samo po sklepu komisije.

 

VPISNINA za študijsko leto 2016/2017 skladno s cenikom Univerze v Ljubljani

1. letnik vseh programov prve, druge in tretje stopnje 32,00 EUR
2. in 3. letnik, ponovni vpis, dodatno leto 24,00 EUR

Nezgodno zavarovanje je prostovoljno in si ga študent uredi sam.

Tuji državljani uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZV v R Sloveniji  sami in ob vpisu predložijo ustrezna dokazila o zavarovanju (obrazci HR/SLO 3, RM/SI 3 in BIH/SI 3)    

 

NAVODILA ZA PLAČILO VPISNINE

Univerzalni plačilni nalog (UPN) izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom v študijskem informacijskem sistemu in natančno upoštevajte navedeno referenco. Prosimo vas, da podatke o referenci izpolnite natančno, saj sicer sistem vašega plačila ne bo evidentiral! Kopijo potrdila o plačilu vpisnine posredujte Študentski pisarni skupaj s podpisanim natisnjenim vpisnim listom. 

V primeru neplačanih računov, vam bo informacijski sistem blokiral nadaljnje aktivnosti v informacijskem sistemu.

 

VPIS ZA PONAVLJALCE 1. LETNIKA

Vpis za ponavljavce prvega letnika bo odprt od 1. do 16. 9. 2016. Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS).

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Statut UL tudi ne dopušča ponavljanja iz upravičenih razlogov – ponavljate lahko torej samo, če izpolnjujete pogoje.

 

MENJAVA IZBIRNIH PREDMETOV  IN SMERI PO VPISU NI VEČ MOŽNA

Menjave izbirnih predmetov, modulov in smeri so povzročile spremembe v številu skupin na smeri oziroma katedri. Da bi se lahko že v začetku študijskega leta formirale skupine, je Študentska komisija v soglasju s predstavnikom študentov sprejela naslednji sklep:

Sklep: Možnost menjave izbirnih predmetov, modulov in smeri po zaključenem vpisu se ukine. Uvedejo se predstavitve izbirnih predmetov in smeri v okviru dneva odprtih vrat laboratorijev konec maja.

Premislite vnaprej, katere izbirne predmete boste izbrali. Izbirni predmeti so predstavljeni na spletni strani FE za vsak program.

Za vpis izbirnega predmeta izven Fakultete za elektrotehniko izberete Zunanji izbirni predmet s šifro 64000, v Študentski pisarni pa morate oddati vlogo za izbiro zunanjega predmeta, najkasneje do 3. 10. 2016. Imeti morate dovoljenje fakultete, kjer vpišete predmet. V predstavitvenem zborniku na fakultetni spletni strani preverite, katere izbirne predmete (splošni izbirni predmeti) v vašem programu lahko zamenjate z zunanjimi predmeti.

 

ZUNANJI IZBIRNI PREDMETI

Študentje magistrskega študija druge stopnje Elektrotehnika lahko pridobijo 6 ECTS v drugih študijskih programih in jih uveljavljajo namesto splošnega izbirnega predmeta v zimskem semestru 1. in 2. letnika.

UL FE priporoča študentom za pridobivanje mehkih veščin naslednja zunanja izbirna predmeta:

Ime predmeta: Podjetništvo za naravoslovce in tehnologe

Nosilec: Mateja Drnovšek

Semester: letni

Kreditne točke: 6

Vsebina: Uvod v ekonomske vede. Vloga podjetnikov v gospodarstvu. Podjetniške priložnosti. Razvoj podjetniških rešitev. Razumevanje uporabnikov. Razumevanje trga. Načrtovanje posla. Ekonomika posla. Financiranje ustanovitve podjetja in začetnega poslovanja. Pravni vidiki ustanovitve podjetja in podporno okolje.

Ime predmeta: Pravo intelektualne lastnine

Nosilec: Klemen Podobnik

Semester: letni

Kreditne točke: 4

Vsebina: teorije o intelektualni lastnini, viri prava intelektualne lastnine (mednarodne konvencije, pozitivno pravo RS), organizacije na področju intelektualne lastnine, ekonomska utemeljnost intelektualne lastnine, patentno pravo (pravice iz izuma, vrste patentov), druge inovacije (tehnična izboljšava, znanstveno odkritje), distinktivni znaki (model, blagovne in storitvene znamke), intelektualna lastnina in software, avtorsko pravo, varstvo pravic intelektualne lastnine

Seznam predlaganih zunanjih izbirnih predmetov UL za 2016/17

 

VPIS IZ UPRAVIČENIH RAZLOGOV

Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija

Navodila skrbno preberite in upoštevajte, da je potrebno OBVEZNO!! dokazila o upravičenih razlogih oddati v študentski pisarni do najkasneje 01. 09. 2016, skupaj s Prošnjo za napredovanje iz upravičenih razlogov in vlogo za uveljavljanje upravičenih razlogov.

Prošnjo in vlogo pošljite priporočeno na naslov: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana. Prepozno oddanih vlog komisija ne bo obravnavala.

Rešene vloge za podaljšanje statusa študenta in za vpis v višji letnik iz upravičenih razlogov  bodo objavljene do 13. 09. 2016 na spletni strani fakultete. Vpis študentov pozitivno rešenih vlog bo potekal elektronsko, vpisni list je potrebno oddati najkasneje v petek, 16. 09. 2016.

 

STATUS ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI

Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami lahko vloži študent na prvi, drugi ali tretji stopnji študijskih programov na predpisanem obrazcu v študentski pisarni. Vlogo za status lahko študent odda tudi med študijskim letom kateregakoli letnika študija, če gre za težavo, nastalo med letom, ali težavo, ki terja prilagoditve v omejenem časovnem obdobju.

 

STATUS ŠTUDENTA ŠPORTNIKA

Študenti, ki želijo pridobiti status študenta športnika, morajo zanj zaprositi na obrazcu in ob predložitvi ustreznega uradnega potrdila o statusu, ki ga izda pristojni organ OKS. To lahko storijo:

 • ob vpisu, če so do takrat že pridobili status kategoriziranega športnika pri OKS;
 • najkasneje do 1. februarja tekočega študijskega leta, če so status kategoriziranega športnika pridobili po končanem vpisu.

 

ŠTUDENTSKA IZKAZNICA

Študentsko izkaznico pošljite po pošti skupaj z vpisnim listom. Po potrditvi vpisa vam bo Študentska pisarna izkaznico vrnila z novo nalepko skupaj z ostalo dokumentacijo o vpisu po pošti.

(veljavnost izkaznice)

 1. Izkaznica velja v času veljavnosti statusa študenta.
 2. Izkaznica velja za posamezno študijsko leto samo, če sta na njej nalepka za tekoče študijsko leto in podpis študenta.

 

(prenehanje veljavnosti izkaznice)

 Izkaznica preneha veljati med študijskim letom iz naslednjih razlogov:

 • ko študent diplomira ali dokonča podiplomski študij,
 • z dnevom izpisa, če se študent izpiše,
 • če je bil študent izključen, z dnem pravnomočnosti sklepa o izključitvi,
 • s smrtjo študenta,
 • z dnem, ko nastopijo razlogi iz 8. člena tega pravilnika (npr. pogrešitev, izguba ali tatvina, uničenje zaradi neskrbnega ravnanja, …).

 

Če ste študentsko izkaznico izgubili, z vlogo zaprosite za izdajo nove izkaznice, ki jo morate plačati.

Študent je dolžan izkaznico vrniti v Študentski referat takoj po prenehanju njene veljavnosti.

 

PAVZIRANJE - OPRAVLJANJE ZAOSTALIH OBVEZNOSTI ZA ŠTUDENTE BREZ STATUSA 

Študenti, ki v študijskem letu 2016/2017 ne bodo redno vpisani na UL FE (osebe brez statusa, z rednim vpisom v preteklem ali predpreteklem študijskem letu) in želijo v tem letu opravljati obveznosti pri posameznih predmetih v letnikih, v katere so bili vpisani v preteklosti, se morajo v obdobju med 30. 9. in 7. 10. 2016 prijaviti preko študijskega informacijskega sistema STUDIS. Predmete, pri katerih boste opravljali samo izpit, izberete preko povezave za vpis v status pavzerja. Če možnosti v tem času v sistemu ne boste imeli, se oglasite v študentski pisarni FE.

Če pa pri predmetih še niste opravili obveznih laboratorijskih vaj, morate za vključitev k vajam pridobiti soglasje učitelja.

 • Osebe brez statusa – pavzerji morajo opravljanje izpitov plačati. V š. l. 2016/17 cena izpita za 1., 2. in 3. opravljanje znaša 60,00 EUR, za četrto in nadaljnja opravljanja izpita pa znaša 180,00 EUR.
 • Za šesto – zadnje opravljanje izpita, je potrebno oddati vlogo študijski komisiji. Na izpit se boste prijavili v sistemu in po opravljenem izpitu prejeli račun za plačilo. Opravljanje izpita po šestem neuspešnem opravljanju izpita ni več mogoče, ne glede na status študenta, zato v primeru neuspešnega šestega opravljanja izpita dokončanje vpisanega študijskega programa ni mogoče.

 

V primeru neplačanih računov, vam bo informacijski sistem blokiral nadaljnje prijavljanje na izpite.