Vpis v višje letnike - Uporabna statistika

Vpis v višji letnik študijskega programa Uporabna statistika v študijskem letu 2016/2017

 

Vpis v študijsko leto 2016/2017 poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, od 01. 09. 2016 do 20. 09. 2016. Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati. Vpis za ponavljavce prvega letnika in dodatnega leta bo odprt od 10. do 20. 9. 2016.

Pogoji za napredovanje v drugi letnik na izrednem študiju Uporabna statistika so opravljene obveznosti tekočega letnika v obsegu 45 ECTS pri obveznih predmetih 1. letnika.

Za vpis dodatnega leta vpis poteka enako kot za vpis v višji letnik. V predmetniku se izpišejo samo manjkajoče obveznosti. Skladno z zakonodajo lahko vpiše študent dodatno leto, če od vključno študijskega leta 2012/13 ni ponavljal ali menjal študijskega programa.

Vsi študentje preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov (za to ne naročajte potrdil o opravljenih izpitih, potrdila se plačajo). Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, se oglasite pri nosilcu predmeta.

V študijskem letu 2016/17 lahko izbirate med naslednjimi izbirnimi predmeti:

Predmet Nosilec
Posplošeni linearni modeli izr. prof. dr. Maja Pohar Perme
Napredni pristopi v programskem okolju R izr. prof. dr. Lara Lusa
Znanstvena in strokovna komunikacija doc. dr. Gaj Vidmar

Izbirne predmete lahko izberete tudi izmed modulskih predmetov ostalih modulov.

ZA VPIS SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

Po vstopu na vašo osebno stran v informacijskem sistemu STUDIS kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu. Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov. Izbirne predmete in module v svojem predmetniku izberite iz ponujenih seznamov v skladu s pravili v vašem študijskem programu. Sistem sproti preverja ustreznost izbranih predmetov s pravili, kar lahko spremljate v razdelku »Pravila za izbor predmetov«. Premislite vnaprej, katere izbirne predmete boste izbrali. Izbirni predmeti so predstavljeni tukaj. Glejte tudi "obvezne modulske predmete" ostalih modulov. Menjava predmetov je možna izjemoma s soglasjem programskega sveta, in sicer do 31. oktobra 2016.

Po izbiri izbirnih predmetov, ko imate v vašem predmetniku predmete v skupni vrednosti 60 KT, kliknite na gumb »Končaj z vpisom predmetov«.
Po izboru predmetnika se vam bo vpisni list izpisal na zaslonu za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se bo izpisal predmetnik letnika v katerega se vpisujete. Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno in pravilno izbrali izbirne predmete in module. Po potrebi se vrnite na predhodno stran in jih popravite.
V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list. Na naslednji strani izberite tisk vpisnega lista, ga natisnite obojestransko, preglejte in obvezno podpišite. Vaš vpis brez podpisa na natisnjenem vpisnem listu ne bo veljaven!
 

Na naslov Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana v priporočeni pošiljki posredujte:

 • podpisan natisnjen vpisni list,
 • študentsko izkaznico,
 • fotokopijo potrdila o plačilu vpisnine (univerzalni plačilni nalog – UPN izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom, pri tem natančno upoštevajte navedeno referenco). Posebej vas opozarjamo, da sistem plačila ne bo evidentiral, če sklic pri plačilu ne bo pravilno naveden, višina vpisnine je 24 EUR,
 • podpisan izvod pogodbe z dokazilom o plačilu prvega obroka (če vam bo šolnino plačalo podjetje, morate podpisani pogodbi priložiti tudi izjavo podjetja o plačilu, ki jo prejmete v študentski pisarni UL FE). 

Potrjene dokumente vam bomo vrnili s priporočeno pošiljko v nekaj dneh po uspešno zaključenem postopku vpisa. Prejeli boste tudi šest potrdil o vpisu. Nadaljnja potrdila o vpisu je potrebno plačati skladno s cenikom UL.

Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentska pisarna FE prejme vaš izpolnjen in podpisan izvod vpisnega lista in vpis potrdi. Zaradi postopka pošiljanja dokumentacije, preverjanja vaših podatkov v eVŠ sistemu Republike Slovenije, odpravljanja morebitnih nepravilnosti in potrjevanja vpisa, vas prosimo, da nam vašo vpisno dokumentacijo posredujete OBVEZNO!! po pošti čim prej od 01. 09. 2016 dalje in najkasneje do 20. 9. 2016. V študijskem informacijskem sistemu spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentske pisarne k popravkom na vpisnem listu. Po tem datumu je vpis možen samo po sklepu programskega sveta.

 

VPISNINA za študijsko leto 2016/2017 skladno s cenikom Univerze v Ljubljani

1. letnik vseh programov prve, druge in tretje stopnje  32,00 EUR
2. in 3. letnik, ponovni vpis, dodatno leto 24,00 EUR

Nezgodno zavarovanje je prostovoljno in si ga študent uredi sam.

 

Tuji državljani uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZV v R Sloveniji  sami in ob vpisu predložijo ustrezna dokazila o zavarovanju (obrazci HR/SLO 3, RM/SI 3 in BIH/SI 3)    

 

NAVODILA ZA PLAČILO VPISNINE

Univerzalni plačilni nalog (UPN) izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom v študijskem informacijskem sistemu in natančno upoštevajte navedeno referenco. Prosimo vas, da podatke o referenci izpolnite natančno, saj sicer sistem vašega plačila ne bo evidentiral! Kopijo potrdila o plačilu vpisnine posredujte Študentski pisarni skupaj s podpisanim natisnjenim vpisnim listom. 

 

Plačnik:

Ime in naslov študenta: Ime in naslov

Koda namena: STDY

Namen plačila: Vpisnina 2015/2016

Znesek: glej tabelo Vpisnina in zavarovanje

BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

 

Prejemnik:

IBAN: SI56 01100-6030708671
Referenca: Navedena na natisnjenem vzorcu UPN  

Ime in naslov prejemnika: UL FE, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana
 

VPIS IZ UPRAVIČENIH RAZLOGOV

Navodila so objavljena na spletni strani FE.

Navodila skrbno preberite in upoštevajte, da je potrebno OBVEZNO!! dokazila o upravičenih razlogih in vlogo oddati v študentsko pisarno do najkasneje 01. 09. 2016, preden oddate prošnjo za napredovanje iz upravičenih razlogov.

Prošnjo za napredovanje iz upravičenih razlogov oddate do 15. 09. 2016, če ste oddali vlogo na uveljavljanje upravičenih razlogov z ustreznimi dokazili in imate opravljenih vsaj 75% zahtevanih obveznosti. Prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov  oddate najkasneje do 15. 09. 2016.

Prošnjo in vlogo pošljite priporočeno na naslov: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana. Prepozno oddanih vlog komisija ne bo obravnavala.

Rešene vloge za podaljšanje statusa študenta in za vpis v višji letnik iz upravičenih razlogov  bodo objavljene 18. 09. 2015 na spletni strani fakultete. Vpis študentov pozitivno rešenih vlog bo potekal elektronsko, vpisni list je potrebno oddati najkasneje v ponedeljek, 21. 09. 2015.

 

PAVZIRANJE - OPRAVLJANJE ZAOSTALIH OBVEZNOSTI ZA ŠTUDENTE BREZ STATUSA

Študenti, ki v študijskem letu 2015/2016 ne bodo redno vpisani na UL FE (osebe brez statusa, z rednim vpisom v preteklem ali predpreteklem študijskem letu) in želijo v tem letu opravljati obveznosti pri posameznih predmetih v letnikih, v katere so bili vpisani v preteklosti, se morajo v obdobju med 24.9. in 7.10. 2015 prijaviti preko študijskega informacijskega sistema. Predmete, pri katerih boste opravljali samo izpit, izberete preko povezave za vpis v status pavzerja. Če možnosti v tem času v sistemu ne boste imeli, se oglasite v študentski pisarni FE. Če pa pri predmetih še niste opravili obveznih laboratorijskih vaj, morate za vključitev k vajam pridobiti soglasje učitelja.

Osebe brez statusa – pavzerji opravljanj izpitov ne plačujejo. Plačujejo pa četrto in vsako nadaljne opravljanje izpita. V š. l. 2015/16 cena izpita za za četrto in nadaljnja opravljanja izpita pa znaša 178,80 EUR.

Za šesto – zadnje opravljanje izpita, je potrebno oddati vlogo študijski komisiji. Na izpit se boste prijavili v sistemu in po opravljenem izpitu prejeli račun za plačilo. V primeru neplačanih računov, vam bo sistem blokiral nadaljnje prijavljanje na izpite.

 

ŠTUDENTSKA IZKAZNICA

Študentsko izkaznico pošljite po pošti skupaj z vpisnim listom. Po potrditvi vpisa vam bo Študentska pisarna izkaznico vrnila z novo nalepko skupaj z ostalo dokumentacijo o vpisu po pošti.

(veljavnost izkaznice)

 1. Izkaznica velja v času veljavnosti statusa študenta.
 2. Izkaznica velja za posamezno študijsko leto samo, če sta na njej nalepka za tekoče študijsko leto in podpis študenta.

 

(prenehanje veljavnosti izkaznice)

 Izkaznica preneha veljati med študijskim letom iz naslednjih razlogov:

 • ko študent diplomira ali dokonča podiplomski študij,
 • z dnevom izpisa, če se študent izpiše,
 • če je bil študent izključen, z dnem pravnomočnosti sklepa o izključitvi,
 • s smrtjo študenta,
 • z dnem, ko nastopijo razlogi iz 8. člena tega pravilnika (npr. pogrešitev, izguba ali tatvina, uničenje zaradi neskrbnega ravnanja, …).

 

Če ste študentsko izkaznico izgubili, z vlogo zaprosite za izdajo nove izkaznice, ki jo morate plačati. Študent je dolžan izkaznico vrniti v Študentski referat takoj po prenehanju njene veljavnosti.