Vpis v višje letnike

Vpis v višji letnik študijskega programa tretje stopnje Elektrotehnika v študijskem letu 2017/2018

Vpis v študijsko leto 2017/2018 poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, od 01. 09. 2017 do 28. 09. 2017. Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati. Za ponavljanje letnika je potrebno napisati vlogo, da uredite problematiko plačila šolnine.

Pogoj za napredovanje v drugi letnik so opravljene obveznosti prvega letnika v obsegu 45 ECTS in za napredovanje v 3. letnik vse obveznosti organiziranih oblik (potrjena tema doktorske disertacije na UL).

Za vpis dodatnega leta vpis poteka enako kot za vpis v višji letnik. V predmetniku se izpišejo samo manjkajoče obveznosti.

Vsi študentje preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov (za to ne naročajte potrdil o opravljenih izpitih, potrdila se plačajo). Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, se oglasite pri nosilcu predmeta.

ZA VPIS SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

Po vstopu na vašo osebno stran v informacijskem sistemu STUDIS kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu.
Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in ko imate v vašem predmetniku predmete v skupni vrednosti 60 KT, kliknite na gumb »Končaj z vpisom predmetov«.
Po izboru predmetnika se vam bo vpisni list izpisal na zaslonu za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se bo izpisal predmetnik letnika v katerega se vpisujete.

Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno in pravilno izbrali izbirne predmete in module. Po potrebi se vrnite na predhodno stran in jih popravite.

V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list. Na naslednji strani izberite tisk vpisnega lista, ga natisnite obojestransko, preglejte in obvezno podpišite. Vaš vpis brez podpisa na natisnjenem vpisnem listu ne bo veljaven!
Na naslov Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana v priporočeni pošiljki posredujte:

  • podpisan natisnjen vpisni list,
  • študentsko izkaznico,
  • fotokopijo potrdila o plačilu vpisnine (univerzalni plačilni nalog – UPN izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom, pri tem natančno upoštevajte navedeno referenco). Posebej vas opozarjamo, da sistem plačila ne bo evidentiral, če sklic pri plačilu ne bo pravilno naveden, višina vpisnine je 24 EUR,
  • podpisan izvod pogodbe,
  • potrdilo o plačilu prvega obroka (prvi obrok – 435,00 EUR).

Potrjene dokumente vam bomo vrnili s priporočeno pošiljko v nekaj dneh po uspešno zaključenem postopku vpisa. Prejeli boste tudi šest potrdil o vpisu. Nadaljnja potrdila o vpisu je potrebno plačati skladno s cenikom UL.

Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentska pisarna FE prejme vaš izpolnjen in podpisan izvod vpisnega lista in vpis potrdi. Zaradi postopka pošiljanja dokumentacije, preverjanja vaših podatkov v eVŠ sistemu Republike Slovenije, odpravljanja morebitnih nepravilnosti in potrjevanja vpisa, vas prosimo, da nam vašo vpisno dokumentacijo posredujete OBVEZNO!! po pošti čim prej od 01. 09. 2017 dalje in najkasneje do 28. 9. 2017. V študijskem informacijskem sistemu spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentske pisarne k popravkom na vpisnem listu.

Po tem datumu je vpis možen samo po sklepu programskega sveta.

 

VPISNINA za študijsko leto 2017/2018 skladno s cenikom Univerze v Ljubljani

1. letnik vseh programov prve, druge in tretje stopnje 32,00 EUR
2. in 3. letnik, ponovni vpis, dodatno leto   24,00 EUR

Nezgodno zavarovanje je prostovoljno in si ga študent uredi sam.

Tuji državljani uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZV v R Sloveniji  sami in ob vpisu predložijo ustrezna dokazila o zavarovanju (obrazci HR/SLO 3, RM/SI 3 in BIH/SI 3)    

 

NAVODILA ZA PLAČILO VPISNINE

Univerzalni plačilni nalog (UPN) izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom v študijskem informacijskem sistemu in natančno upoštevajte navedeno referenco. Prosimo vas, da podatke o referenci izpolnite natančno, saj sicer sistem vašega plačila ne bo evidentiral! Kopijo potrdila o plačilu vpisnine posredujte Študentski pisarni skupaj s podpisanim natisnjenim vpisnim listom. 

Plačnik:

Ime in naslov študenta: Ime in naslov

Koda namena: STDY

Namen plačila: Vpisnina 2017/2018

Znesek: glej tabelo Vpisnina

BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Prejemnik:

IBAN: SI56 01100-6030708671
Referenca: Navedena na natisnjenem vzorcu UPN  

Ime in naslov prejemnika: UL FE, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana
 

ŠOLNINA

Šolnina za 1. letnik doktorskega študija Elektrotehnika znaša 5.500,00 EUR. Šolnina za 2. in 3. letnik doktorskega študija Elektrotehnika znaša 4.350 EUR. Poravnate jo v treh obrokih na osnovi pogodbe. Če vam bo šolnino plačal delodajalec, to sporočite v študentsko pisarno čim prej, da prejmete aneks k pogodbi.

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

V skladu z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novelo Zakona o visokem šolstvu se v študijskem letu 2017/2018 sofinancira doktorski študij na Univerzi v Ljubljani. Senat Univerze v Ljubljani je 30. 5. 2017 sprejel pogoje in merila za sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2017/2018.

Pomembna novost je, da Univerza v Ljubljani ne bo objavila razpisa za sofinanciranje, saj bo sofinanciranje omogočeno vsem študentom doktorskega študija, ki bodo izpolnjevali pogoje.

 

ŠTUDENTSKA IZKAZNICA

Študentsko izkaznico pošljite po pošti skupaj z vpisnim listom. Po potrditvi vpisa vam bo Študentska pisarna izkaznico vrnila z novo nalepko skupaj z ostalo dokumentacijo o vpisu po pošti.

(veljavnost izkaznice)

Izkaznica velja v času veljavnosti statusa študenta.
Izkaznica velja za posamezno študijsko leto samo, če sta na njej nalepka za tekoče študijsko leto in podpis študenta.

 

(prenehanje veljavnosti izkaznice)

Izkaznica preneha veljati med študijskim letom iz naslednjih razlogov:

  • ko študent diplomira ali dokonča podiplomski študij,
  • z dnevom izpisa, če se študent izpiše,
  • če je bil študent izključen, z dnem pravnomočnosti sklepa o izključitvi,
  • s smrtjo študenta,
  • z dnem, ko nastopijo razlogi iz 8. člena pravilnika (npr. pogrešitev, izguba ali tatvina, uničenje zaradi neskrbnega ravnanja, …).

Če ste študentsko izkaznico izgubili, z vlogo zaprosite za izdajo nove izkaznice, ki jo morate plačati. Študent je dolžan izkaznico vrniti v Študentski referat takoj po prenehanju njene veljavnosti.