Pravilniki

PRAVILNIKI

Pravila o organizaciji in delovanju FE 
Organigram FE
Pravilniki o študijskem procesu na FE 

Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine UL (velja od 1. 4. 2016)
Pravila delovanja Alumni kluba
Pravila o organizaciji in delovanju CRVE (centra za razpršene vire energije)
Pravilnik o delovnem času tajništva FE
Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev na FE
Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu FE
Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev UL
Pravilnik o finančnem poslovanju ŠSFE
Pravilnik o izobraževanju delavcev FE
Pravilnik o nagradah in priznanjih FE
Pravilnik o nagrajevanju zaposlenih na UL iz naslova povečanega obsega dela
Pravilnik o obštudijski dejavnosti na Univerzi v Ljubljani
Pravilnik o oglaševanju v prostorih FE
Pravilnik o osebni varnostni opremi FE
Pravilnik o podelitvi Vidmarjeve nagrade
Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom
Pravilnik o popisu
Pravilnik o prejemkih in izplačilih iz pogodbenega razmerja na FE
Pravilnik o registraciji internih inovacij na FE
Pravilnik o službenih in bolniških odsotnostih in pripadajočih osebnih prejemkih
Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na UL in študentov UL.pdf
Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in mobilnih kartic za prenos podatkov
Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov
Pravilnik o založništvu
Pravilnik za dodelitev Vodovnikovih nagrad
Pravilnik za izvedbo volilnih postopkov za volitve elektorjev in za določitev kandidatov za predstavnika univerze, višjih in visokih šol v državnem svetu
Računovodska pravila FE
Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani
Seznam dejavnosti članic UL (Priloga Pravilnika  o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL)
Pravilnik o upravljanju Razvojnega sklada UL
Pravilnik o poslovanju knjižnice Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov

 

SLUŽBENA POTOVANJA

Prošnja za odobritev odsotnosti in izdajo potnega naloga
Obrazec - Obračun potnih stroškov
Obrazec - Poročilo o službeni poti
Obrazec - Št. vključenih obrokov na poti

 

OBRAZCI

Izjava o zavezi k uresničevanju načel Etičnega kodeksa za raziskovalce UL 
Prošnja za znižanje režije od konferenc
Vloga za dovoljenje za vstop v prostore FE
Vloga za dovoljenje za vstop v prostore FE - najemniki
Časovnica 2017
Časovnica 2018
Časovnica 2019
Obrazci o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani

 

POSLOVNIKI

Poslovnik založbe FE
Poslovnik ŠSFE

 

NAVODILA

Navodila za pokrivanje skupnih stroškov UL FE

 

ETIČNI KODEKS

Etični kodeks za raziskovalce UL
Etični kodeks diplomantov UL FE
Okvirni program rednega seznanjanja raziskovalcev z etičnimi načeli

 

OSTALO

Merila za volitve v nazive UL (veljavna od 1.11.2011)
Priloge FE k habilitacijskim merilom UL
Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani veljavne od 25.4.2012
Zakon o visokem šolstvu (ZVis)
Statut Univerze v Ljubljani

Zaveza zaposlenih na UL

Ukrepi za zaščito delavcev pred nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu

HIŠNI RED UL FE
POŽARNI RED