Predstavitev

Fakulteta za elektrotehniko (FE) je članica Univerze v Ljubljani (UL), ustanovljena je bila leta 1919 v okviru Tehniške fakultete. Glavno poslanstvo Fakultete za elektrotehniko je vzgoja elektrotehniških strokovnjakov. Vendar elektrotehnika že zdavnaj ni več veda, povezana le z električnim tokom in napetostjo. Poleg elektronike in močnostne elektrotehnike gojimo področji telekomunikacij in avtomatizacije. Prav vsa področja pa so prežeta z računalništvom in informatiko, z najsodobnejšimi komunikacijami, z uporabo svetovnega spleta in multimedijskih rešitev.

Redni dodiplomski študij sestoji iz univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študija (bolonjski študij 1. stopnje). Po dodiplomskem študiju diplomanti lahko nadaljujejo študij z magistrskim študijem (bolonjski študij 2. stopnje) in doktorskim študijem (bolonjski študij 3. stopnje). Poleg omenjenih načinov izobraževanja fakulteta skrbi še za strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno izobraževanje strokovnjakov različnih tehničnih strok. V ta namen organizira in izvaja krajše, nekajdnevne intenzivne seminarje. Še posebej pa se posveča vzgoji mladih raziskovalcev, ki se pod mentorstvom univerzitetnih profesorjev uvajajo v raziskovalno in pedagoško delo.

Doslej je na Fakulteti za elektrotehniko dokončalo dodiplomski študij prek 13000 inženirjev, diplomiranih inženirjev in univerzitetnih diplomiranih inženirjev, podiplomski študij pa je uspešno zaključilo preko 1168 magistrov in 744 doktorjev znanosti. Vsako leto se v prvi letnik v vse programe vpiše okrog 500 študentov. V letu 2017 je dokončalo bolonjski dodiplomski študij 198, bolonjski magistrski študij 82 študentov in doktorski študij 24 študentov.

Raziskovalna dejavnost Fakultete za elektrotehniko je zelo razvejana. V okviru 32 laboratorijev na Fakulteti se je izvajalo 14 raziskovalnih programov in 1 infrastrukturni center. Poleg tega je potekalo 34 raziskovalnih projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS (od tega 25 temeljnih, 6 aplikativnih in 2 podoktorska) ter en projekt ESF, ERC.

Fakulteta sodeluje pri 18 projektih programa HORIZON 2020 in pri 29 drugih projektih v sodelovanju s partnerji iz Evropske unije, 2 projektih za Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, pri projektu Vključevanja uporabe  informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu ter pri projektu Inovativne in  prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih, izvaja pa tudi projekte v okviru internacionalizacije Univerze v Ljubljani.

Na Fakulteti je potekalo 18 bilateralnih projektov, ki so bili izvedeni z raziskovalci iz 11 držav, in okoli 100 tržnih projektov za domača in tuja podjetja.

Na Fakulteti se je v letošnjem letu usposabljalo 50 mladih raziskovalcev. Organizirane so bile 4 konference.

Na FE je zaposlenih 117 pedagogov ter 119 znanstvenih delavcev in raziskovalcev ter 36 mladih raziskovalcev.

FE 2018