Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za elektrotehniko poteka v okviru laboratorijev ter programskih in raziskovalnih skupin. Na Fakulteti deluje v okviru devetih kateder 30 raziskovalnih laboratorijev. Laboratoriji izvajajo programe in projekte iz razpisov ministrstev in agencij Republike Slovenije, sodelujejo s slovensko industrijo, industrijo drugih držav in so vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske skupnosti.

Raziskovanje istock

V letu 2019 je bila Fakulteta vključena v 15 raziskovalnih programov v skupnem obsegu programskega financiranja 1,953 milijona EUR oziroma 27,28 FTE. Fakulteta koordinira ali samostojno izvaja 12 raziskovalnih programov ter sodeluje pri treh raziskovalnih programih, ki jih koordinira Inštitut Jožef Stefan. Fakulteta izvaja tudi infrastrukturni center Laboratorija za biokibernetiko (0,9 FTE) v okviru infrastrukturnega programa mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL). Z letom 2019 sta se zaključila 2 raziskovalna programa, ki ju Fakulteta samostojno izvaja, in dva raziskovalna programa, pri katerih Fakulteta sodeluje. Na podlagi Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov sta bila z letom 2020 s strani ARRS za novo obdobje financiranja odobrena dva programa, , ki ju Fakulteta izvaja samostojno,in dva programa, pri katerih Fakulteta sodeluje poleg že potekajočih 12 programov, katerih financiranje se je začelo v letih 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018.

Na Fakulteti je bilo v letu 2019 skupaj aktivnih 33 raziskovalnih projektov Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS). Od tega je bilo 21 temeljnih, 8 aplikativnih, 2 ciljna raziskovalna programa (CRP) in 2 podoktorska projekta. Obseg projektnega financiranja ARRS je v letu 2019 znašal 1,224 milijona EUR oziroma 18,11 FTE.

V letu 2019 se je na Fakulteti usposabljalo 42 mladih raziskovalcev iz programa ARRS, od katerih so 4 uspešno zaključili usposabljanje. Fakulteta je v letu 2019 pridobila 10 novih mladih raziskovalcev iz programa ARRS, ki so začeli z usposabljanjem jeseni.