Raziskovalni programi in projekti

Raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za elektrotehniko poteka v okviru laboratorijev ter programskih in raziskovalnih skupin. Na Fakulteti deluje v okviru devetih kateder 32 raziskovalnih laboratorijev. Laboratoriji izvajajo programe in projekte iz razpisov ministrstev in agencij Republike Slovenije, sodelujejo s slovensko industrijo, industrijo drugih držav in so vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske skupnosti.

Raziskovanje

V letu 2017 je bila Fakulteta vključena v 14 raziskovalnih programov v skupnem obsegu programskega financiranja 1,768 milijona EUR oziroma 27,98 FTE. Fakulteta koordinira ali samostojno izvaja 12 raziskovalnih programov ter sodeluje pri 2 raziskovalnih programih, ki jih koordinira Inštitut Jožef Stefan. Fakulteta izvaja tudi infrastrukturni center Laboratorija za biokibernetiko (0,9 FTE) v okviru infrastrukturnega programa mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL). Z letom 2017 so se zaključili 3 raziskovalni programi. Na podlagi Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov so bili z letom 2018 s strani ARRS za novo obdobje financiranja odobreni 3 programi, poleg že potekajočih 11 programov, katerih financiranje se je začelo v letih 2014, 2015, 2016 in 2017.

Na Fakulteti je bilo v letu 2017 skupaj aktivnih 34 raziskovalnih projektov Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS). Od tega je bilo 25 temeljnih, 6 aplikativnih, 2 podoktorska in 1 projekt vodilne agencije. Obseg projektnega financiranja ARRS je v letu 2017 znašal 1.128 tisoč EUR oziroma 18,87 FTE.

V letu 2017 se je na Fakulteti usposabljalo 47 mladih raziskovalcev iz programa ARRS, kar je enako kot v letu 2016, in 3 mladi doktorji, ki jih je financirala ARRS. Od mladih raziskovalcev iz programa ARRS jih je 12 uspešno zaključilo usposabljanje. Fakulteta je v letu 2017 pridobila 8 novih mladih raziskovalcev iz programa ARRS, ki so pričeli z usposabljanjem jeseni.