Razpisi

Razpisi, zaključeni v preteklih 90 dneh

Tekoči razpisi [spremljaj RSS]

Rok za oddajoNaslovTip razpisaFinanciranjeVrednost (EUR)Sofin.ObjavljenOpomba
01.03.2017 15:00/
ARRS
240.000NE04.01.2016
Evropski raziskovalni svet (European Research Council; v nadaljevanju ERC) je v skladu z usmeritvijo za bolj enakomerno porazdelitev prejemnikov sredstev ERC ustanovil instrument spodbujanja prijav na razpise ERC, ki omogoča gostovanja raziskovalcev pri vodjah ERC projektov. Instrument je namenjen vzpostavitvi nacionalnih mehanizmov v državah z nižjo stopnjo prijaviteljev in vodij ERC projektov. Skladno z navedenim ter skladno s cilji Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Ur. l. RS, št. 43/11), v poglavju 3.3 Sodelovanje na raziskovalno-razvojnem področju v EU in svetu, ter nalogami agencije je namen tega javnega razpisa spodbuditi prijave raziskovalcev na tri vrste razpisov ERC (razpis za začetek samostojne poti raziskovalca, razpis za utrjevanje samostojne poti raziskovalca in razpis za priznanega raziskovalca; v angleškem jeziku: Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) in povečati delež vodij ERC projektov ter s tem sredstev ERC.
14.03.2017 12:00ERASMUS+
EACEA
DA04.01.2016
V prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja so nadnacionalni projekti sodelovanja, katerih cilj je opredeliti, preskusiti, razviti ali oceniti nove inovativne pristope, ki bi bili splošno uporabljivi in bi prispevali k izboljšanju sistemov na področju izobraževanja in usposabljanja. Projekti bi morali zagotoviti poglobljeno znanje o ciljnih skupinah, učenju, okoliščinah poučevanja ali usposabljanja ter učinkovitih metodologijah in orodjih za pomoč pri razvoju politik, pa tudi sklepne ugotovitve, pomembne za oblikovalce politik na področju izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh. Te projekte morajo zato voditi in izvajati ključni deležniki z dokazano odličnostjo in najsodobnejšim znanjem, sposobnostjo ustvarjanja inovacij ali doseganja sistemskega učinka s svojimi dejavnostmi in zmožnostjo, da postanejo gonilna sila pri pripravi programa politike na področju izobraževanja in usposabljanja. Posebni cilji tega razpisa so: — uvesti dolgoročnejše spremembe in v praksi preizkušene inovativne rešitve za spopad z izzivi na področju izobraževanja in usposabljanja, ki bi bile splošno uporabljive in bi lahko ustvarile trajnostni in sistemski učinek na sisteme na področju izobraževanja in usposabljanja, — zagotoviti podporo nadnacionalnemu sodelovanju med ključnimi deležniki pri reševanju v prihodnost usmerjenih vprašanj in njihovemu vzajemnemu učenju na tem področju, — olajšati zbiranje in analizo dokazov v podporo inovativnim politikam in praksam.
03.04.2017 15:00ARRS
ARRS
75.000DA05.12.2016
07.04.2017 00:00CELTIC- PLUS-EUREKA
CELTIC-PLUS ORGANISATION
70.000.000DA04.01.2017
31.12.2020 23:59H2020
EC
NE01.01.2014
1. Če še nimate ECAS accounta, se najprej registrirajte v ECAS (https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi). 2. Potem pa se prijavite preko Participant portala z ECAS up. Imenom in geslom s klikom na REGISTER AS EXPERT in pričnete z delom na MY EXPERT AREA (levo zgoraj). Evropska komisija je pripravila obvestilo za vse tiste eksperte (ocenjevalce), ki so že sodelovali v FP7 programu in bi želeli nadaljevati svoje delo tudi v Obzorju 2020. Obvestilo Evropske komisije glede sodelovanja kot ekspert v Obzorju 2020 (http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Horizon_2020/doc/Novice_in_obvestila/Fact-sheet_NCP.doc)

Razpisi, zaključeni v preteklih 90 dneh

Rok za oddajoNaslovTip razpisaFinanciranjeVrednost (EUR)Sofin.ObjavljenOpomba
24.02.2017 00:00Razpis neodvisnih denarnih podpor Svetovne federacije znanstvenikov slovenskim doktorandom in mladim doktorjem znanosti
Slovenska znanstvena fundacija
NE30.01.2017
S programom neodvisnih denarnih Svetovne federacije znanstvenikov v Sloveniji od leta 2012 dalje upravlja Slovenska znanstvena fundacija. V dogovoru s Federacijo je letno razpisanih do deset štipendij v trajanju od 6 do 12 mesecev. Štipendisti  lahko postanejo tisti slovenski doktorandi oz. mladi doktorji znanosti, ki raziskovalno delujejo na področju t.i. planatarnih nujnosti.
09.02.2017 17:00ERC consolidator grantERC-2017-COG
EC
575.000.000NE14.11.2016
09.02.2017 14:00Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2017 – 2019ARRS
ARRS
420.000DA09.12.2016
01.02.2017 00:00Razpis za izkušene raziskovalce - TECNIOspring PLUS (COFUND H2020)TECNIOspring PLUS
TecnioSpring
NE04.01.2017
TECNIOspring PLUS is a mobility programme co-funded by the European Union (H2020 - Marie Sklodowska-Curie Actions) which aims at fostering the mobility of experienced researchers. The programme is managed by ACCIÓ Trade&Investment agency, attached to the Government of Catalonia. TECNIOspring PLUS offers 2-year employment contracts to experienced researchers in order to develop an applied research project with focus on technology transfer. Worldwide researchers may join any Catalan company or technological centre accredited with the TECNIO recognition during 2 NOVICE 7 years (Incoming fellowship). National and international research centres and R&D departments of private companies worldwide can also welcome a fellow during the 1st year, followed by a return phase to a Catalan company or a TECNIO centre during the 2nd year (Outgoing +Return fellowship). The programme has already granted more than 60 participants on the previous calls and applications from women are encouraged.
19.01.2017 17:00ERC proof of concept grantERC-2017-POC
EC
20.000.000NE02.08.2016
15.12.2016 00:00Connecting Europe Facility (CEF) TelecomDigital Single Market
INEA
28.000.000DA04.10.2016
09.12.2016 00:00P-SPHERE COFUND - za izkušene raziskovalceP-SPHERE
UAB
NE09.09.2016
07.12.2016 12:00Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0MIZŠ
MIZŠ
10.000.000DA30.09.2016
06.12.2016 12:00Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«ESS
MIZŠ
12.580.000NE04.11.2016
01.12.2016 00:00Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projektaH2020
ARRS
NE26.01.2016
 POZIVA slovenske prijavitelje projektov na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (H2020, Horizon 2020 oziroma H2020), da vložijo zahtevke za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov. Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svoji spletni strani. Na poziv se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje: je v recenzentski oceni dosegel vsaj 65% možnega števila točk v posameznem recenzijskem postopku, je recenzijo s strani Evropske komisije prejel po 2.10.2015, za prijavo istega projekta na isti razpis Evropske komisije še ni prejel prispevka k stroškom priprave in prijave projekta s strani agencije. Prijavitelj, ki je gospodarska družba, mora izpolnjevati tudi pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže zgornjega dovoljenega limita »de minimis« za državne pomoči. Prijavitelj mora predložiti: zahtevek za izplačilo, z navedbo naslova prijavljenega projekta, nazivom mednarodnega razpisa, imenom koordinatorja projekta in nosilca projekta, kopijo opravljene recenzije (običajno Evaluation Summary Report, ESR), iz katere je razvidno število doseženih točk in največje možno število točk v recenzijskem postopku ter datum odpošiljanja seznam sodelujočih organizacij pri prijavi projekta (če ni vsebovan v ESR) kopijo spremnega pisma Evropske komisije k recenziji koordinatorju mednarodnega projekta (obvezno za koordinatorje). Prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje tega poziva, bodo izbrani za sofinanciranje po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do porabe sredstev. Obseg letnega sofinanciranja je okvirno 500.000 EUR. Sofinanciranje je vezano na sprejem finančnega načrta agencije ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem pozivu. Finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projekta znaša: 2.000.- EUR za prijavo projekta, ki ga je slovenska organizacija prijavila kot koordinatorka v mednarodnem konzorciju (t.j. vsaj tri organizacije iz vsaj treh držav); 1.000.- EUR za prijavo projekta, pri katerem slovenska organizacija sodeluje kot sodelujoča organizacija v konzorciju oziroma kadar je prijavila projekt samostojno, če razpis to predvideva. Agencija ne bo upoštevala zahtevkov za izplačilo, ki na agencijo prispejo kasneje kot 30 dni po prejemu kopije opravljene recenzije, razen zahtevkov, ki se nanašajo na recenzije prejete v času od 3. 10. 2015 do dneva pred objavo tega poziva (25. 1. 2016) in prispejo na agencijo v 30 dneh od dneva objave poziva.
30.11.2016 12:00Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019ARRS
ARRS
100.000DA07.10.2016
na vrh