Javna naročila in razpisi

Javno naročilo za nakup termografske kamere s pripadajočo programsko opremo

Datum objave: 20.01.2021

Naročnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo o naročilu za nakup termografske kamere s pripadajočo programsko opremo.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Rok za prejem ponudb je 29. 1. 2021 do 9. ure.

 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 29. 1. 2021 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29. 1. 2021 in se bo začelo ob 10. uri na spletnem naslovu.

 

Razpisna dokumentacija

Obrazci

Ponudbeni predračun