Univerzitetni študij

Vpis v podaljšanje absolventa

Datum objave: 15.07.2014

Vpis v študijsko leto 2014/2015 poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, ki je dostopen na naslovu: https:// studij.fe.uni-lj.si, od 20. 8. 2014 dalje.

Absolventi starega univerzitetnega študija, ki ste imeli marca 2014 odobreno podaljšanje statusa, za ureditev vpisa v š. l. 2014/15 (do 31. 3. 2015) po pošti pošljete: podpisan vpisni list, indeks, dokazilo o plačilu vpisnine (24,00 EUR) in študentsko izkaznico. Šest potrdil o vpisu vam bomo vrnili skupaj z dokumenti po pošti. Status vam velja do 31. 03. 2015 oziroma do dne diplomiranja, če diplomirate pred tem datumom.

ZA VPIS SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

 • Po vstopu na vašo osebno stran v informacijskem sistemu STUDIS kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu.
 • Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov.
 • Po izboru predmetnika se vam bo vpisni list izpisal na zaslonu za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se bodo izpisali predmeti, ki jih morate še opraviti. Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno. Po potrebi se vrnite na predhodno stran in jih popravite.
 • V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list. Na naslednji strani izberite tisk vpisnega lista, ga natisnite obojestransko, preglejte in obvezno podpišite. Vaš vpis brez podpisa na natisnjenem vpisnem listu ne bo veljaven!
 • Na naslov Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana v priporočeni pošiljki posredujte:
  • podpisan natisnjen vpisni list,
  • pravilno izpolnjen indeks za vpisani letnik (če ga imate, ni obvezen),
  • študentsko izkaznico,
  • fotokopijo potrdila o plačilu vpisnine (univerzalni plačilni nalog – UPN izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom, pri tem natančno upoštevajte navedeno referenco). Posebej vas opozarjamo, da sistem plačila ne bo evidentiral, če sklic pri plačilu ne bo pravilno naveden,
  • izpolnjene obrazce, ki se zahtevajo za različne vrste javnega prevoza in jih dobite pri podjetjih, ki prevoz izvajajo, v primeru, da boste koristili javni prevoz.

 

Potrjene dokumente vam bomo vrnili s priporočeno pošiljko v nekaj dneh po uspešno zaključenem postopku vpisa. Prejeli boste tudi šest potrdil o vpisu. Nadaljnja potrdila o vpisu je potrebno plačati skladno s cenikom UL.

 

 • Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentska pisarna FE prejme vaš izpolnjen in podpisan izvod vpisnega lista in vpis potrdi. Zaradi postopka pošiljanja dokumentacije, preverjanja vaših podatkov v eVŠ sistemu Republike Slovenije, odpravljanja morebitnih nepravilnosti in potrjevanja vpisa, vas prosimo, da nam vašo vpisno dokumentacijo posredujete OBVEZNO!! po pošti čim prej od 20. 8. 2014 dalje in najkasneje do 23. 9. 2014. V študijskem informacijskem sistemu spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentske pisarne k popravkom na vpisnem listu.
 • Skrajni rok za vpis je 30. 9. 2013. Po tem datumu vpis ni več mogoč.

 

VPISNINA za študijsko leto 2014/2015 skladno s cenikom Univerze v Ljubljani

Podaljšanje statusa za dodatno leto                                     24,00 EUR

Nezgodno zavarovanje je prostovoljno in si ga študent uredi sam.

 

Tuji državljani uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZV v R Sloveniji  sami oziroma ob vpisu predložijo ustrezna dokazila o zavarovanju (obrazci HR/SLO 3, RM/SI 3 in BIH/SI 3)    

 

NAVODILA ZA PLAČILO VPISNINE

Univerzalni plačilni nalog (UPN) izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom v študijskem informacijskem sistemu in natančno upoštevajte navedeno referenco. Prosimo vas, da podatke o referenci izpolnite natančno, saj sicer sistem vašega plačila ne bo evidentiral! Kopijo potrdila o plačilu vpisnine posredujte Študentski pisarni skupaj s podpisanim natisnjenim vpisnim listom. 

 

Plačnik:

Ime in naslov študenta: Ime in naslov

Koda namena: STDY

Namen plačila: Vpisnina 2013/2014

Znesek: glej tabelo Vpisnina in zavarovanje

BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

 

Prejemnik:

IBAN: SI56 01100-6030708671
Referenca: Navedena na natisnjenem vzorcu UPN  (SI12 0000/osem mestna vpisna številka/eno mestna kontrolna številka  - primer: 0000641000001

Ime in naslov prejemnika: UL FE, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana

ŠTUDENTSKA IZKAZNICA

Študentsko izkaznico pošljite po pošti skupaj z vpisnim listom. Po potrditvi vpisa vam bo Študentska pisarna izkaznico vrnila z novo nalepko skupaj z ostalo dokumentacijo o vpisu po pošti.

Študent mora zaprositi za novo izkaznico, če se spremeni katerikoli podatek na izkaznici (status, priimek, ime, vpisna številka, ime članice). V tem primeru študent predloži vlogo v študentsko pisarno za izdajo izkaznice z dokumentom, ki dokazuje spremenjeno stanje.

 

Če ste študentsko izkaznico izgubili, z vlogo zaprosite za izdajo nove izkaznice, ki jo morate plačati. Izkaznica preneha veljati med študijskim letom iz naslednjih razlogov:

 • ko študent diplomira ali dokonča podiplomski študij,
 • z dnevom izpisa, če se študent izpiše,
 • če je bil študent izključen, z dnem pravnomočnosti sklepa o izključitvi,
 • s smrtjo študenta,
 • z dnem, ko nastopijo razlogi iz 8. člena pravilnika (npr. pogrešitev, izguba ali tatvina, uničenje zaradi neskrbnega ravnanja, …).

 

Študent je dolžan izkaznico vrniti v Študentski referat takoj po prenehanju njene veljavnosti.

 

 

OPRAVLJANJE ZAOSTALIH OBVEZNOSTI ZA ŠTUDENTE BREZ STATUSA - PAVZIRANJE

Študenti, ki v študijskem letu 2014/2015 ne bodo redno vpisani na UL FE (osebe brez statusa, z rednim vpisom v preteklem ali predpreteklih študijskih letih) in želijo v tem letu opravljati manjkajoče obveznosti pri posameznih predmetih v letnikih, v katere so bili vpisani v preteklosti, se morajo v obdobju med 24.9. in 7.10. 2014 prijaviti preko študijskega informacijskega sistema na naslovu: https://studij.fe.uni-lj.si. Predmete, pri katerih boste opravljali izpit, izberete preko povezave za vpis v status pavzerja. Če možnosti v tem času v sistemu ne boste imeli, se oglasite v študentski pisarni FE. Če pa pri predmetih še niste opravili obveznih laboratorijskih vaj, morate za vključitev k vajam napisati vlogo in pridobiti soglasje učitelja (podpis učitelja na vlogi). Opravljanje laboratorijskih vaj bo potrebno plačati (individualno izvajanje) – 50 EUR na uro vaj.

 

Osebe brez statusa – pavzerji morajo opravljanje izpitov plačati. V š. l. 2014/15 cena izpita za 1., 2. in 3. opravljanje znaša 58, 80 EUR, za četrto in nadaljnja opravljanja izpita pa znaša 176,40 EUR. Za šesto – zadnje opravljanje izpita, je potrebno oddati vlogo študijski komisiji. Na izpit se boste prijavili v sistemu in po opravljenem izpitu prejeli račun za plačilo. V primeru neplačanih računov, vam bo sistem blokiral nadaljnje prijavljanje na izpite.

 

Študenti, ki so prekinili študij za več kot dve leti, morajo za dokončanje oddati vlogo, ki je objavljena na spletni strani FE.

 

Študenti starih predbolonjskih programov lahko zaključijo študij najkasneje do 30. 09. 2016.