Univerzitetni študij

Prehodi iz študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, v bolonjske študijske programe

Datum objave: 08.09.2016

Pregled možnih prehodov študentov iz »starih« študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004 (in po 1. 1. 1994), v »bolonjske« študijske programe v 1. letnik in po merilih za prehode v višji letnik v skladu z Merilih za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/10 in 17/11): 

 

Star študijski program UN ali VS / letnik  Vpis - postopek Bolonjski študijski program / letnik (redni študij)
VS UN
1., 2., 3., 4., Absolvent Vpis v 1. letnik preko Visokošolske
prijavno-informacijske službe, če še
ni ponavljal letnika študija ali že
zamenjal študijskega programa.
1
1 1 Po merilih za prehode v višji letnik
2 2 Po merilih za prehode, če še ni
ponavljal letnika študija ali že
zamenjal študijskega programa
2
2 2 Po merilih za prehode v višji letnik
3 3 Po merilih za prehode, če še ni
ponavljal letnika študija ali že
zamenjal študijskega programa
3
3 3 Po merilih za prehode v višji letnik, če obstaja
drugače v zadnji letnik
študijskega programa
4 4 Po merilih za prehode, če še ni
ponavljal letnika študija ali že
zamenjal študijskega programa
4
4 4 Po merilih za prehode v višji letnik, če obstaja
drugače v zadnji letnik
študijskega programa
 -  5 Po merilih za prehode, če še ni
ponavljal letnika študija ali že
zamenjal študijskega programa
5
 -  5 Po merilih za prehode v višji letnik, če obstaja
drugače v zadnji letnik
študijskega programa
 -  6 Po merilih za prehode, če še ni
ponavljal letnika študija ali že
zamenjal študijskega programa
6
Diplomant Po merilih za prehode 2., 3., 4., 5., 6.

 

Pri prehodih med študijskimi programi se upošteva:

  • Študentje lahko do prenehanja izvajanja študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, prehajajo iz »starih« univerzitetnih študijskih programov v študijske programe prve in druge stopnje. V »stare« študijske programe se ni možno več vpisati (zadnji razpis za vpis vanje je bil objavljen za študijsko leto 2008/2009), zaključiti pa jih je možno do 30. 9. 2016.
  • Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki v študijskem letu, v katerem kandidira za vpis po merilih za prehode, nima (aktivnega) statusa študenta – to je v študijskem letu, v katerem oddaja prijavo za vpis po merilih za prehode – se pa iz prvega študijskega programa še ni izpisal in je v tem času izpolnil vse obveznosti za vpis v višji letnik. Če namreč teh pogojev ne bi izpolnil, bi šlo za spremembo študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti po drugi alineji prvega odstavka 66. člena ZViS in ne za prehod. (Pogosta vprašanja in odgovori – vsebinske usmeritve, ki jih je imel NAKVIS1 objavljene na svoji spletnih straneh dne 8. 7. 2015, 7. vprašanje v poglavju Prehodi med študijskimi programi).
  • Pri študentih, ki so koristili absolventski staž oziroma dodatno leto v »starem« študijskem program, se upošteva, da lahko po merilih za prehode prehajajo v zadnji letnik bolonjskega študijskega programa.
  • Diplomanti »starih« študijskih programov prehajajo v »bolonjske« študijske programe po 16. členu prehodnih določb ZViS-E. Pri določanju pogojev za prehod iz »starih« študijskih programov v »bolonjske« študijske programe so visokošolski zavodi samostojni. (Pogosta vprašanja in odgovori – vsebinske usmeritve, ki jih je imel NAKVIS objavljene na svoji spletnih straneh dne 8. 7. 2015, 3. vprašanje v poglavju Prehodi med študijskimi programi).

Zamenjava ali sprememba študijskega programa se v določenih primerih prekriva s pravico iz druge alineje prvega odstavka 66. člena Zakona o visokem šolstvu, na podlagi katere lahko študenti enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu. Prehod med študijskimi programi v skladu s prvim odstavkom 2. člena Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/10 in 17/11; v nadaljnjem besedilu: merila za prehode), ki jih je sprejel svet NAKVIS, pomeni prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Na podlagi 8. člena meril za prehode se glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Če študent prehaja v 1. letnik drugega študijskega programa, to ne pomeni prehoda, pač pa pomeni izkoriščenje pravice iz druge alineje prvega odstavka 66. člena ZViS. Če študent prehaja v 2. ali višji letnik, to pomeni prehod. Nadalje, če študent:

  • prehaja v isti letnik, v katerega je že vpisan oziroma je bil nazadnje vpisan, to pomeni, da je izkoristil tudi pravico iz druge alineje prvega odstavka 66. člena do ponavljanja letnika ali zamenjave študijskega programa. To zato tudi pomeni, da se študent, ki je že koristil navedeno pravico iz 66. člena ZViS, po merilih za prehode ne sme več vpisati v isti letnik.
  • prehaja v višji letnik, to ne pomeni koriščenja navedene pravice iz 66. člena ZViS oziroma to pravico še vedno ima.