Matematika I

Visokošolski učitelji: Dolinar Gregor

Visokošolski učitelji: , Stopar Nik
Sodelavci: Cafuta Kristijan, Perne Andrej, Praprotnik Selena, Stopar Nik
Število kreditnih točk: 9
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64101Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v prvi letnik študija

Vsebina:

Številske množice (naravna števila, racionalna števila, realna števila, kompleksna števila). Zaporedja (stekališče, limita, omejenost). Številske vrste (konvergenca, kriteriji za konvergenco vrste, alternirajoča vrsta). Funkcije (definicijsko območje, zaloga vrednosti, sodost in lihost, injektivnost, surjektivnost, bijektivnost, kompozitum, inverzna funkcija, elementarne funkcije, limita, zveznost). Odvod funkcije (pravila za odvajanje, geometrijska interpretacija, diferencial, uporaba odvoda). Integral funkcije (nedoločeni integral, določeni integral, uporaba integrala).

Cilji in kompetence:

 • Osvojiti osnovne pojme matematične analize ter razširiti in poglobiti njihovo razumevanje.
 • Razvoj analitičnega razmišljanja in natančnega logičnega sklepanja.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • reševati osnovne probleme iz matematične analize, ki vključuje zaporedja, vrste, funkcije, odvode in integrale,
 • izbrati ustrezno matematično orodje,
 • izračunati odvode elementarnih funkcij in integrale nekaterih razredov funkcij,
 • analizirati in matematično interpretirati tehnične probleme,
 • povezati različna matematična orodja pri reševanju tehničnih problemov,
 • kritično ovrednotiti dobljeni rezultat.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, avditorne vaje in individualizirane domače naloge.
 • Skupinska analiza, interpretacija in reševanje tehničnih problemov.

praprot

(vir slike: http://gde-fon.com/)

Gradiva

 1. G. Dolinar, Matematika 1, Založba FE in FRI, 2010.
 2. P. Šemrl, Osnove višje matematike 1, DMFA-založništvo, 2009.
 3. M. Akveld, R. Sperb, Analysis I, vdf Hochschulverlag, ETH Zürich, 2009.
 4. G. B. Thomas: Thomas' Calculus, Pearson Education, 2005.
 5. B. Jurčič-Zlobec, N. Mramor Kosta: Zbirka nalog iz Matematike I, Založba FE in FRI, 2009.
 6. G. Dolinar, U. Demšar: Rešene naloge iz Matematike I za VSP, Založba FE in FRI, 2004.
 7. Spletna učilnica eFE https://e.fe.uni-lj.siŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika