Mehanika in termodinamika (Fizika I)

Visokošolski učitelji: Iglič Aleš
Število kreditnih točk: 8
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64147Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v 1. letnik študij

Vsebina:

MEHANIKA: kinematika, Newtonovi zakoni, izrek o vrtilni količini, izrek o kinetični in potencialni energiji, harmonično nedušeno nihanje, dušeno nihanje, vsiljeno nihanje, sklopljeno nihanje, deformacija trdnih snovi, osnovne lastnosti tekočin, opis gibanja tekočin, pretakanje viskozne tekočine po cevi, Bernoullijeva enačba, sile na telesa v tekočini, Laplace-ova enačba, Young-ova enačba, mehansko valovanje

TERMODINAMIKA: kinetična teorija plinov, entropijski zakon, termodinamske funkcije in termodinamsko ravnovesje sistema, prenos toplote, toplotni in hladilni stroji, toplotno raztezanje trdnih snovi in kapljevin

Cilji in kompetence:

 • Splošne osnove tehnične in naravoslovne izobrazbe.
 • Pridobljena sposobnost logičnega naravoslovnega in tehničnega razmišljanja.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem predmetu bi študenti pridobili:

 • poznavanje osnov mehanike in termodinamike, ki jim omogoča uspešno kariero razvijalcev in raziskovalcev v industriji ali na raziskovalnih inštitutih,
 • zadostno osnovno izobrazbo na področju mehanike in termodinamike, ki jim omogoča kasnejše delovanje v visoko-tehnološki industriji.

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • uporabe osnovnih metod teoretične mehanike in termodinamike pri predmetih v višjih letnikih študija elektrotehnike,
 • uporabe temeljnih zakonov mehanike in termodinamike pri reševanju splošnejših problemov v elektrotehniki,
 • reševanja praktičnih problemov v elektrotehniki, ki omogoča študentom kasnejše samostojno delovanje v industriji in na inštitutih,
 • reševanja kompleksnejših interdisciplinarnih problemov, ki zahtevajo znanje mehanike in termodinamike z uporabo analitičnih metod s področja fizike.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, vaje, demonstracijski poskusi med predavanji, obiski znanstvenih inštitutov, predavanja gostujočih profesorjev iz tujine.


Domača stran predmeta

Gradiva

 1. Raymond A. Serway: Physics (international edition), Sounders Golden Sunburst Series, vsakokratna nova izdaja
 2. Aleš Iglič, Veronika Kralj-Iglič: Mehanika in termodinamika, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja
 3. T. Gyergyek, V. Kralj-Iglič, A. Iglič, M. Fošnarič: Vaje iz Fizike 1, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, vsakokratna nova izdaja
 4. J. Strnad: Fizika 1. del: Mehanika, toplota, DMFA, vsakokratna nova izdajaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika