Osnove elektrotehnike I

Visokošolski učitelji: , Humar Iztok
Sodelavci: Bulić Edi, Humar Iztok, Penič Samo
Število kreditnih točk: 8
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64103Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija

Vsebina:

Elektrina in tok. Elektrina in porazdelitve elektrine. Električni tok, gostota električnega toka. Zakon o ohranitvi elektrine, kontinuitetna enačba. Prvi Kirchhoffov zakon.

Električno polje. Coulombov zakon električne sile. Električna poljska jakost. Izvornost električnega polja. Delo električne sile, električna potencialna energija, nevrtinčnost električnega polja. Električni potencial. Električna napetost. Drugi Kirchhoffov zakon. Električni dipol. Prevodnik in električno polje. Zrcaljenje. Dielektrik in električno polje. Polarizacija. Gostota električnega pretoka, električni pretok. Dielektričnost. Mejna pogoja električnega polja. Kapacitivnost. Kondenzator. Delne kapacitivnosti. Energija električnega polja. Gibalni procesi v električnem polju. Kondenzatorsko vezje.

Tokovno polje. Ohmov zakon. Joulov zakon. Specifična električna prevodnost. Mejni pogoji tokovnega polja. Električna upornost in električna prevodnost. Ozemljitvena upornost. Upor. Nelinearen upor. Napetostno-tokovna karakteristika. Napetostni in tokovni vir. Enosmerna električna vezja. Analiza preprostih vezij in teoremi.

Cilji in kompetence:

 • Spoznati in uporabljati zakone električnega in tokovnega polja ter enosmernih električnih vezij.
 • Snov predmeta je osnova za spremljanje strokovnih predmetov v višjih letnikih študija elektrotehnike.

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje zakonov električnega in tokovnega polja ter enosmernih električnih vezij.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje (praktikum), izvajanje priprav in domačih nalog, učenje z uporabo videa in spletnih gradiv.

Gradiva

 1. Sinigoj A. R.: Osnove elektromagnetike, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1994.
 2. Sinigoj A. R.: Elektrotehnika 1 in 2, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2006.
 3. Križaj D.: Osnove elektrotehnike I, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2012.
 4. Humar I., Bulić E., Sinigoj A. R.: OE I - LAB, Laboratorijske vaje. Založba FE in FRI, Ljubljana, 2013.
 5. Duffin W. J.: Electricity and magnetism, McGraw-Hill, London, 1990.
 6. Popović D. B.: Osnovi elektrotehnike 1 in 2, Građevanska knjiga, Beograd, 1986.
 7. Purcell E. M.: Electricity and magnetism, McGraw-Hill, New York, 1965.
 8. Albach M.: Grundlagen der Electrotechnik 1 in 2, Pearson Studium, Muenchen, 2005.
 9. Sinigoj A. R.: Elektrotehnika 1 in 2, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2006.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika