Atomika in optika (Fizika II)

Visokošolski učitelji: Iglič Aleš
Število kreditnih točk: 8
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64148Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija

Vsebina:

Fizikalne osnove elektromagnetizma, fizikalni modeli električnega prevajanja v kovinah in elektrolitih, fizikalni modeli diamagnetizma, paramagnetizma in feromagnetizma, Poissonova enačba, Poisson-Boltzmannova enačba in električna dvojna plast, modeliranje dielektričnih lastnosti trdnih snovi in tekočin, elektromagnetno valovanje z valovno optiko, frekvenčna odvisnost lomnega količnika, totalni odboj in optična vlakna, fotometrija, geometrijska optika, posebna teorija relativnosti in interakcije med delci, fotoefekt, sevanje črnega telesa, rentgenski žarki in njihova uporaba, Bohrov model atoma in črtasti emisijski spektri, eksperimentalne osnove, principi ter osnovne enačbe kvantne mehanike, nekaj preprostih primerov iz kvantne mehanike, energijski pasovi v izolatorjih, prevodnikih in polprevodnikih.

Cilji in kompetence:

 • Pridobljeno znanje študentom omogoči razumevanje električnih in magnetnih lastnosti snovi, ki so pomembne v elektrotehniki.
 • Študenti bodo pridobili splošne osnove tehnične in naravoslovne izobrazbe ter sposobnosti logičnega naravoslovnega in tehničnega razmišljanja.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje temeljnih fizikalnih in elektrotehničnih zakonitosti v snovi. Sposobnost uporabe pridobljenega znanja na področju atomike in optike na različnih področjih elektrotehnike.

Po uspešno opravljenem predmetu bi študenti pridobili:

 • poznavanje osnov atomike in optike, ki jim omogoča uspešno kariero razvijalcev in raziskovalcev v industriji ter na raziskovalnih inštitutih,
 • zadostno osnovno izobrazbo na področju atomike in optike, ki jim omogoča kasnejše delovanje v visoko-tehnološki industriji.

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • uporabe osnovnih metod atomike in optike pri predmetih v višjih letnikih študija elektrotehnike,
 • uporabe temeljnih zakonov atomike in optike pri reševanju splošnejših problemov v elektrotehniki ,
 • reševanja praktičnih problemov v elektrotehniki, ki omogoča študentom kasnejše samostojno delovanje v industriji in na inštitutih,
 • reševanja kompleksnejših interdisciplinarnih problemov, ki zahtevajo znanje atomike in optike z uporabo analitičnih metod s področja fizike.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, avditorne vaje in individualizirane domače naloge.
 • Skupinska analiza, interpretacija in reševanje tehničnih problemov.


Domača stran predmeta

Gradiva

 1. Raymond A. Serway: Physics (international edition), Sounders Golden Sunburst Series (vsakokratna nova izdaja) http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz2.html
 2. A. Iglič: Električne lastnosti snovi, Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja se nahaja tudi na: http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz2.html3..
 3. J. Strnad: Fizika 2. del: Elektrika, optika, DMFA (najnovejša izdaja)
 4. J. Strnad: Fizika 3. del: Posebna teorija relativnosti, kvantna fizika, atomi (najnovejša izdaja)
 5. T. Gyergyek, V. Kralj-Iglič, A. Iglič, M. Fošnarič: Vaje iz fizike II, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja se nahaja na: http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz2.htmlŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika