Osnove elektrotehnike II

Visokošolski učitelji: , Humar Iztok
Sodelavci: Bulić Edi, Humar Iztok
Število kreditnih točk: 8
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64107Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik študija, poznavanje vsebin predmeta Osnove elektrotehnike I.

Vsebina:

Magnetno polje. Tokovni element. Amperov zakon magnetne sile. Gostota magnetnega pretoka in Biot - Savartov zakon. Magnetni pretok. Neizvornost magnetnega polja. Vrtinčnost časovno nespremenljivega magnetnega polja. Lorentzova sila. Gibanje delca v električnem in magnetnem polju. Navor in delo magnetne sile. Magnetni dipol. Magnetik in magnetno polje. Magnetizacija. Magnetna poljska jakost. Permeabilnost. Mejna pogoja magnetnega polja. Magnetna napetost in magnetni potencial. Magnetni viri, magnetni upori in magnetna vezja. Faradayev zakon indukcije. Inducirana napetost, inducirana električna poljska jakost, vrtinčnost induciranega električnega polja, gibalna in transformatorska inducirana napetost. Magnetni sklep. Lastne in medsebojne induktivnosti. Tuljava in sklop tuljav. Energija magnetnega polja. Gibalni procesi v magnetnem polju. Elektromagneti. Vrtinčnost časovno spremenljivega magetnega polja. Električna vezja spremenljivih tokov in napetosti. Prehodni pojavi v električnih vezjih. Harmonična električna vezja. Kompleksni račun: kazalci, impedanca, admitanca in kompleksna moč. Resonanca. Harmonična električna vezja. Analiza vezij in teoremi. Transformator. Trifazni sistem in vezave bremen. Vrtilno magnetno polje.

Cilji in kompetence:

  • Spoznati in uporabljati zakone magnetnega in induciranega električnega polja ter električnih vezij spremenljivih tokov in napetosti.
  • Snov predmeta je osnova za spremljanje strokovnih predmetov v višjih letnikih študija elektrotehnike.

Predvideni študijski rezultati:

  • Razumevanje zakonov magnetnega in induciranega električnega polja ter električnih vezij spremenljivih tokov in napetosti.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje (praktikum), izvajanje priprav in domačih nalog, učenje z uporabo videa in spletnih gradiv.
  • Predavanja celotnega predmeta so v video obliki študentom dostopna preko spleta.

Gradiva

1. Sinigoj A. R.: Osnove elektromagnetike, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1994.
2. Sinigoj A. R.: Elektrotehnika II, III, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2006.
3. Križaj D.: Osnove elektrotehnike II, Magnetika., Založba FE in FRI, Ljubljana, 2012.
4. Humar I., Bulić E., Sinigoj A. R.: OE I - LAB, Laboratorijske vaje. Založba FE in FRI, Ljubljana, 2013.
5. Duffin W. J.: Electricity and magnetism, McGraw-Hill, London, 1990.
6. Popović D. B.: Osnovi elektrotehnike 1 in 2, Građevanska knjiga, Beograd, 1986.
7. Halliday D, Resnick R., Walker J., Fundamentals of Physics, John Wiley, 1997.
8. Purcell E. M.: Electricity and magnetism, McGraw-Hill, New York, 1965.
9. Albach M.:Grundlagen der Elektrotechnik 1 und 2, Pearson Studium, Muenchen, 2005.
spletna stran http://torina.fe.uni-lj.si/oe/Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika