Numerične metode

Visokošolski učitelji: Dolinar Gregor

Visokošolski učitelji: , Hajdinjak Melita

Visokošolski učitelji: , Žagar Emil
Sodelavci: Perne Andrej
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64130Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija.

Vsebina:

Reševanje nelinearnih enačb (bisekcija, sekantna metoda, Newtonova metoda). Sistemi linearnih enačb (Gaussova eliminacija, iterativno reševanje, robni problemi, predoločeni in nedoločeni sistemi linearnih enačb). Interpolacija in aproksimacija (polinomska interpolacija, kubični zlepki, metoda najmanjših kvadratov). Numerično integriranje (trapezna metoda, Simpsonova metoda, Rombergova metoda, singularni integrali). Navadne diferencialne enačbe (Eulerjeva metoda, Heunova metoda, strelska metoda). Parcialne diferencialne enačbe (metoda končnih razlik).

Cilji in kompetence:

 • Spoznati osnovne numerične metode, njihov pomen in uporabo.
 • Razvijati numerično-analitično razmišljanje.
 • Spoznati programski orodji Matlab in Octave.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • opisati osnovne numerične metode,
 • numerično rešiti nelinearne enačbe, sisteme linearnih enačb in probleme z aproksimacijo in interpolacijo,
 • numerično izračunati določene integrale in numerično rešiti navadne in parcialne diferencialne enačbe,
 • uporabiti programska orodja Matlab in Octave pri reševanju numeričnih problemov,
 • kritično analizirati in numerično interpretirati tehnične probleme, ki se pojavijo v praksi,
 • kritično ovrednotiti dobljeni rezultat.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja in laboratorijske vaje.
 • Domače naloge v Matlabu ali Octave.

PDF predstavitev

Gradiva

1. B. Plestenjak: Razširjen uvod v numerične metode, DMFA-založništvo, 2015
2. R.Burden, J.D.Faires: Numerical Analysis, 9th ed., Brooks/Cole, Boston 2010
3. Jurcic Zlobec Borut, Perne Andrej: Octave z uvodom v numericne metode, Zalozba FE, 2009
4. B. Orel: Osnove numerične matematike, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2004
5. B. Jurčič-Zlobec, A. Berkopec: Matlab z uvodom v numerične metode, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2005
6. Spletna učilnica eFE https://e.fe.uni-lj.siŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Energetika in mehatronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije