Signali

Visokošolski učitelji: Štruc Vitomir
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64125Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • vpis v 3. letnik študija

Vsebina:

 • Uvod: definicija pojma signal, kratek zgodovinski oris razvoja teorije signalov, mesto teorije in obdelave signalov v elektrotehniki in splošno v znanosti.
 • Vrste signalov: energijski, močnostni signali; periodični, neperiodični signali; deterministični, naključni signali.
 • Ponazarjanje signalov: uporabnost ponazarjanja signalov z drugimi signali, načini ponazoritve in kriterij kakovosti ponazoritve, primeri temeljnih funkcij, ki jih uporabljamo za ponazarjanje.
 • Frekvenčna analiza determinističnih signalov: Fourierova vrsta in Fourierov integral.
 • Naključni signali: predstavitev osnovnih principov pri obdelavi naključnih signalov, korelacijska in kovariančna funkcija naključnih signalov, stacionarnost naključnih procesov in njihove deterministične karakteristike, vzorčno in časovno povprečje, ergodičnost.
 • Korelacija in konvolucija signalov: definicija korelacije in konvolucije na različnih tipih signalov in njihove lastnosti.
 • Uporaba korelacije in konvolucije: ocena podobnosti signalov, ocena spektra stacionarnih naključnih signalov, konvolucija in linearni stacionarni sistemi, določanje prenosne funkcije, detekcija periodične komponente.
 • Vzorčenje in kvantizacija signalov: namen vzorčenja in kvantizacije signalov, Shannon-ov stavek o vzorčenju, predstavitev vzorčenja in rekonstrukcije, vrste kvantizacije, signal kvantizacijske napake in njegove lastnosti, primeri kvantizacije.
 • Obdelava digitalnih signalov: diskretna Fourierjeva transformacija (DFT).

Cilji in kompetence:

 • Seznanjanje s posameznimi vrstami signalov, spoznavanje metod za njihov opis in obdelavo.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje o načinu matematičnih opisov in predstavitev signalov.
 • Razumevanje dualnosti časovne in frekvenčne predstavitve signalov in razlogov za različne načine opisovanja.
 • Znanje in razumevanje lastnosti različnih predstavitev in obdelav signalov.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja
 • Sodelovalno učenje
 • Laboratorijske vaje

Gradiva

 1. MIHELIČ, France, GYERGYÉK, Ludvik, EBENŠPANGER, Tomaž. Signali : priročnik z zbirko rešenih nalog. 4. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2009. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-243-116-7. [COBISS.SI-ID 247400960]
 2. MIHELIČ, France. Signali. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2006. 247 str., ilustr. ISBN 961-243-054-3.ISBN 978-961-243-054-2. [COBISS.SI-ID 230544128]Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika