Slikovna informatika (Modul A)

Visokošolski učitelji: Likar Boštjan
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64135Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v 3. letnik študija.

Vsebina:

Človeški vid: struktura očesa, nastanek slike, prilagajanje svetlobi, prostoru in sceni, prostorska in svetlostna ločljivost, zaznavanje barv, optične prevare, interpretacija in razumevanje slik. Digitalne slike in videi: predstavitve in definicije, prostorsko in časovno vzorčenje ter kvantizacija vrednosti, vrste in načini pridobivanja slik, parametri kakovosti. Prikazovanje in manipulacija slik in videov: prikazovanje sivinskih, barvnih in večdimenzionalnih slik in videov s pomočjo prerezov in projekcij, upodabljanje površine in volumna, interpolacija in decimacija, sivinske in geometrijske preslikave, aritmetične operacije. Zgoščevanje slik in videov: osnove zgoščevanja, redundanca kodiranja, prostorska in časovna redundanca, nepomembna informacija, merjenje informacije in kakovosti, sistemi za zgoščevanje, formati in standardi za zgoščevanje. Obdelava, obnova in analiza: filtriranje in obnavljanje kakovosti, morfološka obdelava slik, obdelava barvnih slik, osnovni postopki za razgradnjo, kvantitativno vrednotenje in razumevanje slikovne vsebine. Uporaba slikovnih podatkov: na različnih področjih v vsakdanjem življenju, industriji in biomedicini za pridobivanje večdimenzionalnih informacij o prostoru, objektih in subjektih.

Cilji in kompetence:

Spoznati lastnosti človeškega vida, načine pridobivanja digitalnih slikovnih podatkov ter postopke za njihovo prikazovanje, manipulacijo, zgoščevanje, obdelavo in uporabo v vsakdanjem življenju, industriji in biomedicini.

Predvideni študijski rezultati:

  • Vrste slikovnih podatkov in informacij ter postopki za njihovo upravljanje, obdelavo in uporabo.

Metode poučevanja in učenja:

  • Teoretične osnove, postopke in primere uporabe študentje spoznajo na predavanjih, praktična znanja pa pridobijo z reševanjem nalog na laboratorijskih vajah.

Gradiva

  1. R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall, 3rd edition, 2008.
  2. B. Likar, Biomedicinska slikovna informatika in diagnostika, Založba FE in FRI, 1. izdaja, 2008.
  3. Elektronsko gradivo – prosojnice predavanj in navodila za vaje: http://lit.fe.uni-lj.si/SIŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika
  • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
  • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Energetika in mehatronika
  • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije