Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije (Modul C)

Visokošolski učitelji: Bizjak Grega
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64138Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v 3. letnik

Vsebina:

Električne inštalacije in zakonodaja: osnovni pojmi, vrste električnih inštalacij, inštalacijskih tokokrogov in sistemov, označevanje vodnikov, tehniška zakonodaja, predpisi in standardi, način pripravljanja tehniške zakonodaje, veljavni predpisi in standardi s področja NN električnih inštalacij. Elementi električnih inštalacij: vodniki in kabli, označevanje, izbira in polaganje vodnikov, razvodnice, inštalacijske cevi, vtično spojne naprave, inštalacijska stikala, izvedba inštalacij. Dimenzioniranje vodnikov: obremenitve električne inštalacije, termično, električno in mehansko dimenzioniranje vodnikov, dimenzioniranje glede na gospodarnost, nadtokovna zaščita vodnikov. Varovanje električne inštalacije: obremenitve električne inštalacije, zaščitne naprave in njihov izbor, selektivnost varovanja, priklopi porabnikov. Prenapetostna zaščita: napetostne obremenitve, atmosferske razelektritve, zaščita pred udarom strele, notranja prenapetostna zaščita, prenapetostni zaščitni elementi. Nevarnost električnega toka: delovanje električnega toka na človeško telo, upornost človeškega telesa, napetost dotika, električni udar. Zaščita pred električnim udarom: vrste dotika, zaščita pred neposrednim in pri posrednem dotiku, dodatna zaščita, naprave na diferenčni tok, zaščitni ukrepi v skladu s standardi, zaščita električnih naprav. Inteligentne električne inštalacije: zakaj inteligentne inštalacije, EIB/KNX inštalacije, komponente in programiranje, načrtovanje inteligentnih inštalacij. Projektiranje notranje razsvetljave: lastnosti dobre razsvetljave, namen notranje razsvetljave, svetlobnotehnične smernice in standardi, koncept razsvetljave, razsvetljavni sistemi, postopek projektiranja. Varnostna razsvetljava: nadometna in varnostna razsvetljava, razsvetljava poti rešitve, protipanična razsvetljava, razsvetljava posebno ogroženih delovnih mest, znaki rešitve, svetilke za varnostno razsvetljavo, viri napetosti, sistemi varnostne razsvetljave, kontrola varnostne razsvetljave. Projektiranje električnih inštalacij: osnove graditve objektov, potek izdelave projekta, določitev težišč porabe in mest razdelilcev, število tokokrogov in njihova obremenitev, načrt razdelilca, simboli v načrtih inštalacij. Meritve električne inštalacije: pregled in preizkus električne inštalacije, meritve neprekinjenosti vodnikov, izolacijske upornosti, impedance okvarne in kratkostične zanke ter ozemljitvene upornosti. Električna oprema v eksplozijsko ogroženih prostorih: fizikalni principi eksplozije, zakonodaja na področju Ex zaščite, tehnični principi in izvedba eksplozijsko varne opreme.

Cilji in kompetence:

 • Študent bo poznal zakonitosti tehniške zakonodaje in standardizacije ter veljavne normativne akte s področja električnih inštalacij;
 • zavedal se bo nevarnosti električnega toka in poznal bo načine zaščite pred el. udarom;
 • poznal bo stanje tehnike na področju el. inštalacij;
 • poznal bo metode in znal bo uporabljati orodja za projektiranje električnih inštalacij;
 • sposoben bo izvesti meritve varnosti el. inštalacij.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo sposoben izdelati projekt električne inštalacije, izvesti električno inštalacijo ter preveriti pravilnost izvedene inštalacije s pregledom in meritvami.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, laboratorijske vaje.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard, PRELOVŠEK, Mitja. Razsvetljava : učbenik za poglavja o razsvetljavi pri predmetih Električne inštalacije in razsvetljava, Nizkonapetostne električne inštalacije, Elektrotehnika in varnost, Svetlobna tehnika. 1. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2013
 2. RAVNIKAR, Ivan. Električne inštalacije: električne inštalacije zgradb skladno z družino standardov SIST HD 60364. Ljubljana: Agencija Poti, 2010
 3. BASTIAN, Peter et al. Elektrotehniški priročnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013
 4. KASIKCI, Ismail. Projektirung von Niederspannungsanlagen. München/Heidelberg: Hüthig & Pflaum Verlag, 2010
 5. MÜLLER, Dieter, WINKLER, Wolfgang. Eletroinstalationen planen und kalkuliren, Frankfurt/M: Vogel Buchverlag, 2006
 6. CADICK, John e tal. Electrical Safety Handbook. New York: McGraw-Hill, 2005Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Energetika in mehatronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije