Elektroenergetski sistemi

Visokošolski učitelji: Pantoš Miloš
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64163Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Delovanje elektroenergetskih sistemov, vloga generatorjev, vloga in zahteve bremen, model elektroenergetskega sistema za statično analizo, metode za izračun pretokov moči, izračun optimalnih pretokov moči glede na različne kriterije, napoved obremenitev in rezerve delovne moči, regulacija delovne moči in frekvence, regulacija napetosti in jalove moči, zagotavljanje sistemskih storitev, vpliv trga z električno energijo na delovanje elektroenergetskega sistema, zanesljivost elektroenergetskega sistema.

Cilji in kompetence:

Študenti si bodo ustvarili celostno sliko o delovanju elektroenergetskega sistema in vlogi posameznih elementov (generator, breme, vod, transformator itn.) pri zagotavljanju kakovostne električne energije porabnikom. Predmet podaja osnove statične obravnave delovanja elektroenergetskega sistema po končanju prehodnih pojavov. Te analize zahtevajo pregled modelov elementov elektroenergetskega sistema za izračun pretokov moči. Sledi obravnava metod za izračun pretokov moči v omrežju in optimalnega delovanja elektroenergetskega sistema glede na različne kriterije. Študenti spoznajo vlogo rezerve moči ter regulacije frekvence in delovne moči, regulacije napetosti in jalove moči in zagotavljanje ostalih sistemskih storitev. Bistveni so tudi koncepti zanesljivosti v obratovanju elektroenergetskega sistema.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje:

Študenti bodo razumeli delovanje elektroenergetskih sistemov. S pridobljenim znanjem bodo študenti sposobni reševati osnovne probleme na področju obratovanja elektroenergetskih sistemov.

 • Uporaba:

Splošni pregled na področju delovanja elektroenergetskih sistemov.

 • Refleksija:

Razumevanje pomena statičnih analiz pri zagotavljanju zanesljivega delovanja in načrtovanja elektroenergetskega sistema in zmožnost povezovanja specifičnih strokovnih znanj v celotno sliko.

 • Prenosljive spretnosti:

Sposobnost sodelovanja pri vodenju obratovanja elektroenergetskih sistemov ter sodelovanja pri oblikovanju razvojnih programov elektroenergetskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, avditorne in
 • laboratorijske vaje za utrjevanje pridobljenega znanja.

Gradiva

 1. Gubina F., Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
 2. Gubina, F., Ogorelec, A., Vodenje EES, SLOKO CIGRE, Ljubljana, 1997
 3. Wood, A.J., Power generation, operation and control, Wiley, 1996
 4. Kundur, P., Power System Stability and Control, Mc Graw Hill, 1994
 5. Anders, G.J., Probability concepts in electric power systems, Wiley, 1990.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Energetika in mehatronika