Karierna komunikacija

Visokošolski učitelji: Bešter Janez
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64191Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Temeljni pojmi s področja medsebojnih komunikacij. Informacijska družba in informacijski viri. Uporaba informacijskih virov, podatkov in informacij ter komunikacijskih storitev v izobraževanju. Načrtovanje karierne poti (ugotavljanje interesov, sposobnosti in ciljev, ocena kariernih možnosti, spoznavanje področja dela in priložnosti za pridobivanje izkušenj, ustvarjanje konkurenčnih prednosti). Iskanje študijskih virov (učinkovita uporaba internetnih iskalnikov, knjižnic, baz …), njihovo kritično vrednotenje ter pravilno navajanje in povzemanje (medijska pismenost). Učinkovito učenje (tehnike in veščine), uporaba informacijskih tehnologij pri učenju na daljavo, funkcionalna pismenost, diagonalno branje. Veščine komuniciranja (pisno, elektronsko, govorno), javno nastopanje in retorika, veščine dialoga, poslušanja, prepričevanja in pogajanj, ciljno komuniciranje, reševanje konfliktov. Projektno in timsko delo (oblikovanje, vloge v timu, koordiniranje, motivacija skupine, vodenje). Predstavitev rezultatov. Osnove poslovnega bontona. Uporaba multimedijskih orodij v interaktivnem sodelovanju ter inovacijskih okoljih.

Cilji in kompetence:

Predmet podaja temeljna znanja s področja usmeritev in orodij informacijske družbe, ki jih potrebujejo za bodoči strokovnjaki multimedije. Jedro snovi predmeta predstavlja teoretična osnova, ki se navezuje na praktična znanja iz projektov in realnih poslovnih okolij. Snov predstavlja zaključeno celoto, hkrati pa je motivacija za študij strokovnih predmetov v višjih letnikih multimedije.

Predvideni študijski rezultati:

Konceptov informacijske družbe, informacijskih virov, učnih metod ter mreženja in timskega dela.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, avditorne vaje, seminarska naloga, e-izobraževanje.

Gradiva

  1. Charlene Li, Josh Bernoff: Groundswell: Winning in a World Transformed by Social Technologies, Harvard Business Press, 2008
  2. Jasna Suhadolc: Nove priložnosti e-komuniciranja, GV Založba, 2007
  3. E-izbraževalna spletna stran: http://dl.ltfe.org/Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedija