Linearna algebra

Visokošolski učitelji: Oblak Polona
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 63207Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Predavanja:

 • osnovne operacije z vektorji,
 • sistemi linearnih enačb,
 • determinante,
 • vektorski prostori,
 • linearne preslikave,
 • operacije z matrikami,
 • simetrične in ortogonalne matrike,
 • lastni vektorji in lastne vrednosti

Vaje:

 • utrjevanje pri predavanjih obravnavane snovi z računskimi primeri,
 • študij primerov, ki so za študente računalništva in informatike relevantni, ne spadajo pa v glavni tok snovi na predavanjih.

Pri vajah je poudarek na samostojnem reševanj nalog pod strokovnim vodstvom asistenta.

Domače naloge:

Domače naloge so predvidene v tedenskem ritmu, obvezne in časovno manj zahtevne. Namen domačih nalog je pripraviti študenta k sprotnemu študiju predmeta. Študentje lahko domače naloge rešujejo bodisi individualno bodisi skupinsko. Vsebine domačih nalog praviloma sledijo temam iz kontaktnih ur.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je študenta seznaniti z metodami linearne algebre in ga usposobiti, da bo lahko te metode uporabljal pri reševanju problemov z različnih področij računalništva.

Predvideni študijski rezultati:

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben uporabljati osnovne pojme matematične analize in razumeti matematične formule in modele, ki na njih temeljijo.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, avditorne vaje, domače naloge

Gradiva

 1. G. Tomšič, N. Mramor-Kosta, B. Orel: Matematika II, Založba FE in FRI, Ljubljana 2000.
 2. Vidav: Višja matematika I, DZS, Ljubljana 1968.
 3. R. Beezer: A First Course in Linear Algebra, Sucia Edition, Tacoma 2006.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedija