Programiranje 2 (FRI)

Visokošolski učitelji: Slivnik Boštjan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 63278Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v internih aktih Univerze v Ljubljani in Fakultete za računalništvo in informatiko.

Vsebina:

 • Uvod v programski jezik C.
 • Osnovni podatkovni tipi in osnovne kontrolne strukture.
 • Razvoj programov in razhroščevanje.
 • Kazalci in tabele (1. del).
 • Kazalci in tabele (2. del).
 • Funkcije in prenos argumentov.
 • Dinamično dodeljevanje pomnilnika.
 • Nizi.
 • Vhodno-izhodne operacije.
 • Strukture.
 • Enostavni algoritmi urejanja.
 • Rekurzija in algoritmi sestopanja (1. del).
 • Rekurzija in algoritmi sestopanja (2. del).
 • Predprocesor.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je razširiti znanje programiranja skozi študij bazičnih in naprednejših tehnik programiranja.

Splošne kompetence:

 • Sposobnost kritičnega, analitičnega in sintetičnega razmišljanja
 • Sposobnost razumevanja in reševanja strokovnih izzivov v računalništvu in informatiki
 • Sposobnost uporabe pridobljenega znanja pri samostojnem reševanju tehničnih in znanstvenih problemov v računalništvu in informatiki; sposobnost razširjanja pridobljenega znanja

Predmetno-specifične kompetence:

 • Osnovne veščine v računalništvu in informatiki – osnovne teoretične veščine, praktično znanje, bistvene veščine za področje računalništva in informatiki
 • Osnovne veščine v računalništvu in informatiki, ki omogočajo nadaljevanje študija na drugi stopnji

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Sposobnost samostojnega razvoja programov, poznavanje osnovnih podatkovnih struktur in algoritmov.

Uporaba:
Pisanje programov za reševanje zmerno težkih programskih nalog.

Refleksija:
Razumevanje osnovnih principov načrtovanja programov in algoritmov in razumevanje njihove vloge pri razvoju programskih sistemov.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:
Zmožnost načrtovanja rešitve različnih problemov s programi in algoritmi, zmožnost uporabe predstavljenih principov pri programiranju v poljubnem programskem jeziku.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, domače naloge, seminarski način dela pri vajah.
 • Poseben poudarek je na sprotnem študiju in na samostojnem delu pri domačih nalogah, vajah in seminarjih.

Gradiva

 1. B. W. Kernighan, D. Ritchie: Programski jezik C, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 1994.
 2. T. Dobravec: abC, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2010.
 3. A. Kavčič, M. Privošnik, C. Bohak, M. Marolt, S. Divjak: Programiranje in algoritmi skozi primere, Založba FE in FRI, 2010Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedija