Komunikacija človek računalnik (FRI)

Visokošolski učitelji: Jager Franc
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 63210Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Predavanja:

 • Koncepti komunikacije človek računalnik, psihologija človeka in računalnikov, zaznavanje in razumevanje.
 • Koncept direktne manipulacije, metafore, stili interakcije, modeli uporabnika, programerja in načrtovalca, principi načrtovanja uporabniških vmesnikov.
 • Lastnosti grafičnih uporabniških vmesnikov, objektno usmerjenih uporabniških vmesnikov in uporabniških vmesnikov za Internet.
 • Načrtovanje uporabniških vmesnikov: modeli, postopek načrtovanja, analiza naloge, izbor tehnik interakcije, navodila za izbor in aranžiranje gradnikov za komunikacijo, standardi, podobe, predstavitve in metafore, izbor barv in zvoka, osnovni grafični koncepti.
 • Primerjava uporabniških vmesnikov v tipičnih okoljih in njihova uporaba.
 • Vrednotenje uporabniških vmesnikov, kriteriji vrednotenja, mere zmogljivosti, testiranje uporabnosti.
 • Programiranje uporabniških vmesnikov, tipična programska okolja, generatorji vmesnikov, razredi podob, lastnosti podob, upravniki, gradniki za interakcijo, dialogi, prenosljivost, internacionalizacija.
 • Uvod v multimedijo in navidezno resničnost.

Vaje:

Utrjevanje pri predavanjih obravnavane snovi s primeri.
Predstavitev tipičnih aspektov načrtovanja uporabniških vmesnikov oziroma aplikacij.

Domače naloge:

Študentje izdelajo tipično 10 manjših projektov oziroma aplikacij in vsakega od njih zagovarjajo učitelju. Te projekte lahko študentje opravljajo tudi pri vajah ob pomoči učitelja.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je podati splošni uvod v področje interakcije med človekom in računalnikom. Študentje naj razumejo širok razpon osnovnih konceptov pri komunikaciji med človekom in računalnikom ter naj so sposobni uporabiti osnovne principe, navodila in tehnike načrtovanja za: načrtovanje uporabniških vmesnikov oziroma interaktivnih aplikacij, za njihovo analizo in evaluacijo ter za vrednotenje njihove uporabnosti.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje osnovnih konceptov komunikacije človek računalnik; poznavanje konceptov interakcije; poznavanje principov, navodil in postopkov načrtovanja uporabniških vmesnikov; poznavanje postopkov vrednotenja uporabniških vmesnikov in vrednotenja njihove uporabnosti.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, vaje z ustnimi zagovori, domače naloge. Poseben poudarek je na sprotnem študiju in na samostojnem delu pri vajah in domačih nalogah.

Gradiva

 1. Raskin: The Human Interface (New Directions for designing Interactive Systems), Adison Wesley, 2005.
 2. Benyon: Designing Interactive Systems, Adison Wesley, 2005.
 3. B. Shneidermen: Designing User Interfaces, Adison Wesley, 1998.
 4. T. Mandel: The Elements of User Interface Design, John Wiley & Sons, 1997
 5. E. M. del Gado, J. Nielsen: International User Interfaces, John Wiley & Sons, 1996
 6. W. O. Galitz: It is Time to Clean Your Windows, John Wiley & Sons, 1994