Računalniška grafika in tehnologija iger (FRI)

Visokošolski učitelji: Marolt Matija
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski, zimski
Koda predmeta: 63269Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Predavanja:

 • Uvod.
 • Matematične osnove.
 • Afine transformacije, koordinatni sistemi. Homogene koordinate. Projekcije.
 • Predstavitve predmetov: poligoni, deljene ploskve, parametrične krivulje. Hierarhije.
 • Lokalno osvetljevanje in senčenje.
 • Teksture.
 • Grafični cevovod: izločanje in rezanje, rasterizacija, z-buffer.
 • Senčilniki
 • Detekcija trkov.
 • Metode razdelitve prostora.
 • Barve.
 • Globalno upodabljanje: sledenje žarka.

Vaje: Laboratorijski projekt izdelave interaktivne igre. Na vajah podan uvod v OpenGL in Unity in samostojno delo na projektih z zaključno predstavitvijo študentov.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je študentom predstaviti programsko in algoritmično ozadje računalniške grafike in iger. Študenti bodo pridobili naslednje kompetence: - razumevanje in reševanje izzivov na področju računalništva in informatike; - uporabo znanja za samostojno delo pri reševanju tehničnih in znanstvenih problemov na področju računalništva in informatike; sposobnost nadgradnje znanj; - sposobnost samostojnega izvajanja manj in bolj zahtevnih inženirskih in organizacijskih nalog na ožjih področjih in samostojno reševanje dobro definiranih nalog na področju računalništva in informatike; - sposobnost samostojnega razvoja 3D interaktivnih grafičnih aplikacij in iger.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešnem zaključku tega predmeta bo študent: - razumel matematično ozadje osnovnih algoritmov v računalniški grafiki - poznal različne načine predstavitve 3D predmetov - razumel delovanje posameznih faz grafičnega cevovoda - razumel osnove optimizacijskih tehnik potrebnih za doseganje interaktivnosti v grafičnih aplikacijah - razumel principe nizkonivojskega in visokonivojskega programiranje 3D grafičnih aplikacij - sposoben implementirati interaktivno 3D grafično aplikacijo in igro z uporabo nizkonivojskih ali visokonivojskih programskih knjižnic.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja s praktičnimi demonstracijami, izvajanje laboratorijskega projekta pod mentorstvom asistenta.

Gradiva

 1. Nikola Guid: Računalniška grafika. Univerza v Mariboru, FERI.
 2. D. Hearn, M.P. Baker: Computer Graphics with OpenGL, Pearson Prentice Hall, NJ USA.
 3. D.H. Eberly: 3D Game Engine Design, Morgan Kaufman Publishers, CA USA.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedija