Informacijsko-komunikacijske tehnologije in družba (FDV)

Visokošolski učitelji: Oblak Črnič Tanja
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64195Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Namen predmeta je spoznati različne vloge sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v družbi in razumeti izbrane teoretske ter analitične pristope za analizo njihovih družbenih učinkov ter ključnih kulturnih, ekonomskih in političnih posledic za obstoječe družbene strukture. Predmet se tematsko usmerja na spremembe, ki jih IKT vnašajo v delovanje organizacij in institucij, pa tudi v vsakdanje življenje posameznikov. Predmet je sestavljen iz treh sklopov: 1. Teorije in pristopi k sodobnim informacijsko-komunikacijskim tehnologijam, njihovi družbeni umeščenosti in posledicam; 2.IKT in strateško komuniciranje posameznikov, skupin, gibanj in organizacij (poslovnih, vladnih, neprofitnih...); 3. Študije primerov in terensko delo.

Predmet tako obravnava komunikacijske in družbene specifike digitalnih tehnologij na več področjih: v politični in medijski sferi; v zasebni sferi; v civilno družbeni sferi in v korporativnem in medijskem komuniciranju. Predmet analizira povezanost IKT z javnostmi, občinstvi, trgi, deležniki in uporabniki; raziskuje vlogo komunikatorjev: tehniki, menedžerji in strategi; ter vprašanje komunikacijske moči: kdo dela kaj, komu, po katerem kanalu in s kakšnim učinkom?

Cilji in kompetence:

Spoznati družbene predhodnike in posledice IKT, prav tako pa tudi strateške komunikacijske rabe multimedije. Ob uspešnem opravljanju predmeta študenti dobijo širšo sliko področja svojega prihodnjega dela in nekatera osnovna orodja za praktično udejanjanje multimedijskih projektov.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje in razumevanje temeljnih teorij o sovplivanju IKT ter družbe in osnov strateškega komuniciranja.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja in vaje.
 • Vsak študent izdela skupinsko projektno nalogo.
 • Skupinska analiza in interpretacija rabe multimedije v sodobnih organizacijah.

Gradiva

 1. Castels, Manuel. 2007. Communication, power and counter-power in the network society. International Journal of Communication 1, pp. 238-266.
 2. Fuchs, Christian. 2008. Internet and Society. Social Theory in the Information Age. Routledge.
 3. Hallahan, Kirk, Holtzhausen, Derina, Ruler, Betteke van, Verčič, Dejan, & Sriramesh, Krishnamurthy. 2007. Defining strategic communication. International Journal of Strategic Communication 1(1), str. 3-35.
 4. Ihlen, Øyvind & Pallas, Josef. (2014). Mediatization of corporations. V K. Lundby (ur.), Handbook on Mediatization of Communication (str. 423-441). Berlin: De Gruyter Mouton.
 5. Livingstone, Sonia. 2009. On the mediation of everything: ICA presidential address 2008. Journal of Communication 59 (1), str. 1-18.
 6. Van Dijck, Jose. 2013. The Culture of Connectivity: A critical history of social media. Oxford University Press.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedija