Spletno programiranje

Visokošolski učitelji: Lavbič Dejan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 63255Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Delovanje spleta; razlika med protokoli s sejo (npr. POP) in brez (HTTP)
Osnovni spletni standardi: HTML (DHTML...), CSS; osnove oblikovanja
Pregled osnov strežniških tehnologij; delovanje (zastarelega, a poučnega) CGI, različni tipi zahtev HTTP, glava zahteve in odgovora HTTP, piškotki (cookies) in podobno
Koncepti spletnega programiranja. Vodenje seje, dinamično generiranje strani, predpomnjenje.
Spletne aplikacije v tehnologiji ASP.NET/JSP/PSP/ PHP
Lastnosti, namestitev in nastavljanje najpomembnejših spletnih strežnikov (IIS, Apache)
Napredno programiranje strežnikov; lovljenje dogodkov, ISAPI, ISAPI filtri...
Programiranje odjemalcev: ECMAScript, java apleti. Flash in Silverlight.
Interaktivnost in AJAX
XML tehnologije. Sintaksa XML. Sheme. Pregledovanje dokumentov XML. Modeli in jeziki: DOM, SAX, XSLT, XPath, XQuery, Open XML.
Spletne storitve. Protokoli in opisni jeziki: SOAP, WSDL, UDDI. WS-* standardi. Storitveno usmerjena arhitektura. Pisanje porazdeljenih aplikacij.
Varnost na spletu. Upravljanje z identitetami. Profiliranje uporabnikov.
Web 2.0. Semantični splet. RDF, metapodatki in metapodatkovni standardi. Ontologije, OWL. Predstavitev znanja.

Vaje:

Laboratorijski projekt izdelave porazdeljene spletne aplikacije. Na vajah podan uvod v programiranje v eni izmed spletnih platform (ASP.NET ali java ali PHP) in samostojno delo na projektih z zaključno predstavitvijo študentov.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je študentom predstaviti tehnologije povezane z razvojem spletnih aplikacij, tako na strani odjemalca, kot strežnika in usposabljanje študentov za samostojen razvoj tovrstnih aplikacij.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje osnovnih tehnologij za razvoj spletnih aplikacij.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja s praktičnimi demonstracijami, izvajanje laboratorijskih projektov pod mentorstvom asistenta.

Gradiva

  1. R.W. Sebesta: Programming the World Wide Web, Addison Wesley, 2007
  2. B. Evjen, K, Sharkey et al.: Professional XML (Programmer to Programmer), Wrox, 2007
  3. T. Erl: Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, Pearson Education, 2007Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedija