Spletno programiranje (FRI)

Visokošolski učitelji: Lavbič Dejan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski, zimski
Koda predmeta: 63255Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Delovanje spleta; razlika med protokoli s sejo (npr. POP) in brez (HTTP)
Osnovni spletni standardi: HTML (DHTML...), CSS; osnove oblikovanja
Pregled osnov strežniških tehnologij; delovanje (zastarelega, a poučnega) CGI, različni tipi zahtev HTTP, glava zahteve in odgovora HTTP, piškotki (cookies) in podobno
Koncepti spletnega programiranja. Vodenje seje, dinamično generiranje strani, predpomnjenje.
Spletne aplikacije v tehnologiji ASP.NET/JSP/PSP/ PHP
Lastnosti, namestitev in nastavljanje najpomembnejših spletnih strežnikov (IIS, Apache)
Napredno programiranje strežnikov; lovljenje dogodkov, ISAPI, ISAPI filtri...
Programiranje odjemalcev: ECMAScript, java apleti. Flash in Silverlight.
Interaktivnost in AJAX
XML tehnologije. Sintaksa XML. Sheme. Pregledovanje dokumentov XML. Modeli in jeziki: DOM, SAX, XSLT, XPath, XQuery, Open XML.
Spletne storitve. Protokoli in opisni jeziki: SOAP, WSDL, UDDI. WS-* standardi. Storitveno usmerjena arhitektura. Pisanje porazdeljenih aplikacij.
Varnost na spletu. Upravljanje z identitetami. Profiliranje uporabnikov.
Web 2.0. Semantični splet. RDF, metapodatki in metapodatkovni standardi. Ontologije, OWL. Predstavitev znanja.

Vaje:

Laboratorijski projekt izdelave porazdeljene spletne aplikacije. Na vajah podan uvod v programiranje v eni izmed spletnih platform (ASP.NET ali java ali PHP) in samostojno delo na projektih z zaključno predstavitvijo študentov.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti tehnologije povezane z razvojem spletnih aplikacij z vidika celostne rešitve, tako na strani odjemalca, kot strežnika in usposabljanje študentov za samostojen razvoj tovrstnih aplikacij. Predvidene kompetence: • poznavanje statičnih tehnologij HTML, CSS, XML, • poznavanje programskega jezika JavaScript za razvoj na strani odjemalca, • poznavanje tehnologije Node.js (programski jezik JavaScript) za razvoj na strani strežnika, • poznavanje NoSQL podatkovne baze MongoDB, • razvoj z uporabo spletnih storitev, • snovanje aplikacij v arhitekturi model-pogledkontrola, • razvoj z upoštevanjem principov varnosti.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešnem zaključku tega predmeta bo študent: • poznal in razumel osnovne tehnologije za razvoj spletnih aplikacij, • razumel in znal uporabiti MVC arhitekturni slog pri razvoju spletnih aplikacij, • uporabil REST dostop do podatkovne baze, • razvil celovito spletno rešitev, tako na strani odjemalca, kot strežnika, • uporabil spletne vire in dokumentacijo za pomoč pri razvoju spletnih aplikacij, • z analitičnim pristopom pretvoril strežniško aplikacijo v aplikacijo na eni strani, ki se izvaja na odjemalcu, • uporabljal sistem za obvladovanje verzij in podporna orodja za delo v skupini, • uporabljal IKT, pisno sporočanje in komunikacijske in organizacijske spretnosti pri sodelovanju v skupini.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja s praktičnimi demonstracijami, izvajanje laboratorijskega projekta pod mentorstvom asistenta.

Gradiva

  1. Robert W. Sebesta: Programming the World Wide Web, Pearson Education, 2014.
  2. Paul J. Deitel, Harvey M. Deitel, Abbey Deitel et al.: Internet & World Wide Web: How to program, Pearson, 201
  3. Marijn Haverbeke: Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming, No Starch Press, 2014.
  4. Simon Holmes: Getting MEAN with Mongo, Express, Angular, and Node, Manning Publications, 2015.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedija