Poslovna inteligenca

Visokošolski učitelji: Zupan Blaž
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 63251Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Kaj je poslovna inteligenca? Predstavitev področja skozi pregled značilnih aplikacij. Vloga tehnologij in pristopov poslovne inteligence v informacijskih sistemih in elektronskem poslovanju. Tehnologije znanja. Računalniško podprto odločanje. Predstavitev in zajemanje znanja. Odločitveni modeli. Obravnavanje nepopolnih in negotovih odločitvenih podatkov. Razlaga in analiza odločitev. Metode in tehnike za računalniško podporo odločanje v skupinah. Uvod v tehnike odkrivanja znanj iz večdimenzionalnih podatkov. Vloga podatkovnih skladišč in predobdelave podatkov. Uvod v tehnike strojne gradnje modelov odločanja in napovednih modelov. Gradnja in uporaba opisnih modelov iz podatkov in uvod v tehnike razvrščanja v skupine. Vizualizacija podatkov in modelov. Tehnike poslovne inteligence na spletu. Tehnike izdelave priporočil iz zapisov obnašanja ciljnih skupin. Odkrivanje skupin. Tehnike preiskovanja zbirk dokumentov in tehnike avtomatske klasifikacije dokumentov. Odkrivanje znanj iz tekstovnih podatkov. Uvod v gradnjo, analizo in uporaba socialnih mrež. Semantične mreže. Orodja in razvoj sistemov poslovne inteligence. Integracija v informacijskih sistemih. Snovanje uporabniških vmesnikov za pomoč pri odločanju. Psihosociološki in etični vidiki poslovne inteligence.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je spoznati metodološke osnove inteligentnih sistemov, se naučiti v praksi prepoznati njihove možne aplikacije ter tekom predmeta v okviru laboratorijskega dela naučeno znanje uporabiti na praktičnih primerih, to je pri snovanju odločitvenih modelov in razvoju sistemov poslovne inteligence. Pri predmetu bodo študentje spoznali osnovne metode, tehnike in orodja poslovne inteligence, ki jih uporabljamo v modernih informacijskih sistemih in na spletu. Še posebej podrobno si bomo ogledali tehnike za podporo odločanja in tehnike gradnje odločitvenih modelov in odkrivanja znanj iz podatkov.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje metod, tehnik in orodij poslovne inteligence.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja s podporo avdio-vizualne opreme, laboratorijske vaje v računalniški učilnici z osnovno računalniško opremo. Delo posamezno in v skupinah. Velik poudarek na sprotnem študiju in reševanju praktičnih problemov (domače naloge, projekti).

Gradiva

  1. Teale, M., Dispenza, V., Flynn, J., Currie, D. (2003) Management Decision-Making: Towards an Integrated Approach. Prentice Hall.
  2. Segaran, T. (2007) Programming Collective Intelligence, O'Reilly.