Elektronsko poslovanje (FRI)

Visokošolski učitelji: Trček Denis
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 63249Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Uvod in temeljne definicije.
 • Kratek zgodovinski pregled razvoja e-poslovanja.
 • Sistemski pogled na e-poslovanje skozi analizo generičnih struktur (zunanje in notranje logistične verige ter vpliv odločanja na njihovo obnašanje).
 • Tehnološki vidiki (RIP, XML, spletne storitve, komponentne arhitekture, digitalni plačilni sistemi, novi trendi kot so npr. sistemi RFID).
 • Organizacijski vidiki (evolucija poslovnih funkcij in procesov, evolucija informacijskih sistemov, novi poslovni modeli, revizijski postopki COBIT in ISO 27000).
 • Zakonodajni vidiki (predvsem ZEPEP, ZEPEP-A, ter ZEKOM).
 • Specifični vidiki načrtovanja in vpeljave sistemov e-poslovanja (spremembe pri strateškem načrtovanju IS, uporaba formalnih metod kot je jezik Z, skladnost s standardi kot je Common Criteria).

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznaniti študenta s tehnološkimi in organizacijskimi koncepti, ki jih prinaša elektronsko poslovanje ter najnovejšimi trendi na tem področju.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje konceptov elektronskega poslovanja ter integracija z znanji, dobljenimi pri drugih predmetih s tehničnega in organizacijskega področja.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, vaje s projektnim delom (praktične prototipne implementacije), lastne predstavitve.

Gradiva

 1. D. Trček: Elektronsko poslovanje, kopije prosojnic, FRI, Ljubljana, 2007
 2. R. Kalakota: E-business, Adison Wesley, New York, 2000Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedija