Organizacija in management (FRI)


Število kreditnih točk: 12
Semester izvajanja: poletni, zimski, poletni
Koda predmeta: 63250Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Predavanja:

Združba (podjetje, zavod itn.) in (njena) organizacija. Organizacija in management (ali ravnateljevanje). Razvejanost smeri organizacijske znanosti: teorija organizacije kot njena temeljna vsebina, teorija ravnateljevanja, teorija organizacijskega vedenja, organizacijski razvoj, Ravnanje z ljudmi pri delu.Korenine organizacijske znanosti kot povezovalke znanj o ljudeh (psihologija), tehnologiji in tehniki, o razmerjih v družbi (sociologija in politologija) in ekonomiki.Razvoj organizacijske znanosti: vpliv družbenih razmer, organizacijske smeri ali šole. Sodobne organizacijske teorije.Opredelitev pojma »organizacija« in vrste organizacijskih razmerij.Medsebojna odvisnost ciljnih področij organiziranja in opredelitev učinkov organiziranja: ugotavljanje kakovosti organizacije kot dinamične sestave razmerij. Transakcijski stroški in premoženje v razmerjih (socialni kapital).Okolje združb (spremembe v okolju, kultura okolij).Posamezniki in skupine: značilnosti posameznikov, vrste skupin, konflikti med skupinami, vpliv skupin na kakovost organizacije.Poslovna in organizacijska strategija.Organizacijske funkcije (upravljanje, ravnateljevanje, izvajanje), njihov zgodovinski razvoj in organizacijska politika v združbah.Ravnatelji, slogi ravnateljevanja in organizacijska kultura (naloge, vrste slogov, sposobnosti, znanja, kariera, stres, vrednote in etika ter morala ravnateljevanja)Izzivi sodobnega ravnateljevanja: dodajanje vrednosti podjetju, ravnateljevanje sprememb oziroma prenov združb, ravnanje z znanjem, obvladovanje tveganj, ravnateljevanje v kriznih razmerah, ravnanje s ciljem zniževanja organizacijske piramide, organizacijsko učenje, ravnanje z inovacijami, odgovornost do družbe, ravnateljevanje nepridobitnih združb.Členitev delovnega procesa na organizacijski in poslovni ali izvedbeni del. Organizacijski procesi (sprotni obvladovalni; odločanja; proučevanja, projektiranja in spreminjanja sestav, vlog in sistemov; poistovetenja) in neformalna organizacija.Organizacijske prvine delovnega procesa: delovno mesto, opravek in delovna naloga. Teoretične organizacijske sestave (tehnična, kadrovska, koordinacijska ali oblastvena, komunikacijska in motivacijska) in njihove pojavne oblike: linijska, funkcijska, linijsko-štabna, součinkovalno-ekipna, projektna, matrična in druge. Zunanja organizacija. Težnje v spreminjanju oblik organizacije. Organizacijske vloge.Organizacijski sistemi: tehnološko-tehnični, kadrovski, koordinacijski, informacijski, motivacijski ter organizacija poslovanja in dela.Organizatorji: poslovodni ravnatelji (managerji), ravnatelji zavodov in uradov državne uprave ter organizacijski analitiki; vsebina njihovega dela.

Vaje:

Poudarek na utrjevanju razumevanja o organizacijskem življenju združb, izračunavanju kazalcev kakovosti organizacije kot izhodišča za njeno izboljševanje ter analiza člankov iz dnevnega in revijalnega tiska, povezanih z organizacijskimi problemi v združbah. Študenti se bo podrobneje seznanili tako z organizacijskimi problemi, ki v združbah nastajajo zaradi uporabe informacijske tehnologije (IT), kot tudi z organizacijskimi rešitvami, ki omogočajo učinkovitejšo uporabo IT v združbah.

Seminarska naloga:

Pridobitev podatkov o konkretnih organizacijskih problemih v združbah ali v soočanju z delovanji združb, njihova opredelitev in umestitev v ustrezno organizacijsko razmerje ter oblikovanje predlogov za njihovo odpravo. Ob tem še poskus pridobitve konkretnih podatkov za oceno kakovosti organizacije.

Cilji in kompetence:

Temeljni namen predmeta je seznanitev študenta s področjem organizacije združb (podjetij, zavodov itn.) kot notranje ali zunanje sestave razmerij med ljudmi, zato da se bo usposobljen vključevati v delovanje združb in – zlasti kot morebitni ravnatelj - na ustvarjalen način sodelovati pri smotrnem ustvarjanju dobrin v njih. Iz tega namena izvedeni cilji so zagotoviti tako poznavanje temeljnih organizacijskih pojmov in njihove medsebojne odvisnosti kot tudi sposobnost proučevanja in ocenjevanja ugodnosti organizacije združb. To naj bi študentu omogočilo dojeti tudi povezavo med organizacijo združbe in ustreznostjo pogojev za vzpostavitev in preurejanje informacijskih sistemom združb.

Predvideni študijski rezultati:

Temeljito poznavanje pojmov, kot so združba, organizacija, razmerja, sestave, procesi, sistemi in vloge ter njihovih medsebojnih soodvisnosti. Te pojme naj bi študent spoznal ob hkratnem razumevanju organizacijskih načel v delovanju združb, nujnih za njegovo dojemanje ali celo opravljanje funkcije ravnateljevanja v združbah.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, vaje s preverjanjem razumevanja pojmov v konkretiziranih organizacijskih razmerah, seminarski način dela pri domači nalogi, povezani z oceno konkretnih organizacijskih razmer.

Gradiva

  1. Mihelčič, Miran: Organizacija in ravnateljevanje, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2003, ali kasnejše izdaje te knjige.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedija
  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedija