Diplomsko delo


Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 6419DOpis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Opravljene vse ostale obveznosti iz študijskega programa (174 ECTS).

Vsebina:

V diplomskem delu študent samostojno obdela strokovni problem, pri katerem izkaže svojo ustvarjalno sposobnost za razvojno in raziskovalno delo, predvsem pa zmožnost, da pridobljeno znanje uspešno in celovito uporabi pri izdelavi svojega dela. Diplomsko delo je lahko tudi rezultat dela več študentov, pri čemer mora biti jasno razviden prispevek posameznega študenta.

Postopek in navodila za izdelavo zaključnega dela

Cilji in kompetence:

Študent v diplomskem delu, ki jo izdela pod vodstvom izbranega mentorja s Fakultete za elektrotehniko UL ali Fakultete za računalništvo in informatiko UL, dokaže, da je sposoben samostojnega reševanja problemov s področja multimedije.

Predvideni študijski rezultati:

Sposobnost definiranja strokovnega problema in analiza različnih možnih poti za njegovo reševanje.

Metode poučevanja in učenja:

Individualno delo in posvetovanja z mentorjem.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedija